Foto: gilaxia
MENING

–⁠ Det er over min fatteevne at de folkevalgtes omtanke for folket de styrer over er så liten

Nordland fylkesråd vil legge ned 18-20 tannklinikker.


Bakgrunnen for dette innlegget kan leses her

Det er så mye i dokumentene som er lagt fram som jeg mener er ensidig og feil framlagt at jeg kan ikke referere alt – men jeg vil ta for meg noen hovedpunkter som jeg håper fører til at noen tar til orde for å utsette saken, i det minste til etter den har vært på høring i kommunene og konsekvensene er belyst.

Smak på det… I fylkestinget i Oktober 2018 kommer saken ”Tannhelse for framtida” opp hvor 20 tannklinikker foreslås nedlagt – og det uten høring i kommunene. Kommunene ble orientert av administrasjonen før saken var ferdig, men har ikke fått sendt inn høringssvar. Etter at saken var ferdig behandlet av fylkesrådet er innstillingen endret slik at 20 tannlegekontor legges ned – 43 av 61 klinikker består.

Tilbudet til Nordlands befolkning blir dårligere. De som rammest hardest og får lengst reisevei – det er distriktene. Når 20 (!!) kontor legges ned, og tjenesten tilhørende disse kontorene forsvinner fra befolkningen – burde det være en selvfølge at folket og kommunene får gitt sitt høringssvar! – Det er over min fatteevne at de folkevalgtes omtanke for folket de styrer over er så liten. Har de enda ikke lært at dialogen må tas FØR man vedtar noe, ikke etterpå?

Utviklingen legges ned

Jeg er dypt bekymret over den retningen administrasjonen legger opp utviklingen av Nordland på – og hvordan fylkesrådet følger dette opp. Det gjelder ikke bare innenfor tannhelse, men også andre tjenester der vi ser at sentrale strøk alltid vinner over de mindre tettstedene gang etter gang.

Dette er en bekymring jeg vet mange med meg deler. Følgende distriktskontor legges ned med vedtaket: Konsvik biklinikk, Forvik biklinikk, Hommelstø biklinikk, Sømna biklinikk, Risøyhamn tannklinikk, Bjerkvik biklinikk, Ankenes tannklinikk, Kjøpsvik biklinikk, Tverrlandet tannklinikk, Misvær biklinikk, Inndyr biklinikk, Glomfjord biklinikk, Engavågen biklinikk, Tjongsfjorden biklinikk, Leirfjord tannklinikk, Trofors biklinikk, Ramsund (overføres til Troms 2020) og Alstad tannklinikk. (Vega- og
Drag biklinikk vil på lengere sikt berøres av vedtaket) –Ikke hørt om dette før? Det er fordi saken kun er lagt fram via nettsiden til NFK – og ikke er sendt ut på høring hos kommunene. Jeg vil driste meg til å påstå at det er et halvhjertet forsøk på å
prøve å dysse ned informasjonsflyten rundt saken. Jeg er grunnleggende uenig i praksis, og håper fylkesrådet snur. Vedtaket får store konsekvenser som ikke er belyst – og de henger ikke på greip med fylkesrådets målsettning. – Hele saken er dypt provoserende!

Vi trenger engasjerte byfolk!

Jeg håper at jeg med dette innlegget åpner øynene hos flere som bor i byene slik at vi alle kan ha fokus på denne problematikken framover. Jeg regner med at det er forståelse for at vi i Nordland er avhengige av sterke distrikt for å bygge sterke omland og byer, ja, så vel – regioner. Den største verdiskapingen pr innbygger skjer i distriktet i Nordland, ikke i byene. – Vi supplementerer hverandre. Som en innbygger i en av kommunene som leverer over gjennomsnittet sterkt per innbygger må jeg si at man får skuffende lite igjen for den verdiskapingen vi gir til Nordland Fylkeskommune og Norge.

For å få vekst i næringene i distriktene er det behov for et samspill mellom kommunale, fylkeskommunale og private tjenester nær folk. Det skal ikke være en dagsreise unna å nå grunnleggende helsetjenester som hele familien har behov for.

Desentralisert struktur

Lurøy kommune står i en særstilling i Nordland og Norge når det gjelder desentralisert struktur. Det er som om man ikke forstår dette i fylkesrådet. Å foreslå å opprettholde ett av to kontor i Lurøy kommune underbygger min påstand.

Vi har nylig fått presentert ett båt-kutt som rammer kommunen tungt. Det forslaget som foreligger for båtstruktur gjør en reise til Onøy betydelig vanskeligere enn tidligere for flertallet i befolkningen i vår kommune. Vi kommer oss til tannlegen, men når kommer vi oss tilbake? – Det er en grunnleggende mangel på å se sammenhenger og konsekvenser for befolningen fra sak til sak.

Om det er målet til fylkesrådet å ramme Lurøy hardest mulig er jeg usikker på, men det begynner etterhvert å likne på det. Slik begge disse sakene nå er framlagt vil det ikke fungere. Lurøy kommune trenger de to tannlegekontorene vi har. Om de er bemannet hver dag, eller noen dager pr. uke er diskutabelt – men en nedleggelse av ett av dem er uaktuellt. Reisemønsteret i Lurøy gir ikke bare 60-210 minutter reisetid. Minimum reisetid for fastlandet er mellom 190 – 130 minutter t/r. De som skal reise med båt for å nå sitt kontor må bruke vesentlig lenger tid. Ventetid på båt både før og etter timen vil gjøre at man blir presset til å bruke en hel dag på å bruke tjenesten.

Næringslivet skal finansiere!

I dagens samfunn er vi avhengige av effektivitet for å lykkes og for å ha et konkurransedyktig næringsliv! At arbeidsgivere skal dekke inn kostnadene for å dra til tannlege betyr i praksis at fylkesrådet ønsker at næringslivet dekker inn for kostnader som selvfølgelig burde blitt dekket av AS Norge (herunder også fylkeskommunen).

Det er utrolig korttenkt å ikke ta med en analyse rundt næringslivets kostnader i forbindelse med at ansatte skal betales en dag for å reise til tannlegen. Det vil bli enorme summer om man regner sammen næringslivets kostnader til denne typen tjenesteytelser.

For de ansatte vil dette også bli en belastning, og det vil gi dårligere tannhelse i Nordland. Jeg mener at flere vil utsette eller vente med å oppsøke tannlege før det er krise. Tjenesten vil da koste mye mer for den enkelte, enn om man fikk den hjelpen man trenger nær der man bor. I tillegg til den ansattes egne behov kommer vil det også tilkomme et behov for å reise med egne barn for å få behandling. – Er det bolyst og bedre tjenester vi snakker om?? – Beklager, jeg klarer IKKE å henge med på hvilket Nordland det er vi ønsker framover.

Besparelser ved bedring av tannhelsen

I fylkesrådets sak skrives det om Kostratall, målgruppen for tjenesten delt inn i ulike
aldersgrupper/behov og hvordan Nordland fylkeskommune leverer dårligst blant alle fylkene i Norge idag. Det beskrives også hvordan man ved å bedre tannhelsen for disse gruppene (ikke et ord om dem mellom 19-73år) vil redusere kostnadene til fylket på sikt. –Men først og fremst vil besparelsene komme ved nedleggelse av flere kontor.

Oppfattelsen av at om noe er dårlig så må man legge det ned er feil! – Hvis man leverer en dårlig tjeneste i dag, har man jo alle muligheter til å løfte tjenesten til å bli bedre med små grep.

Likestilling og miljø

I saken står det å lese: “Denne saken vil ikke få konsekvenser for likestilling og miljø.” – Jeg demanterer påstanden, og må få lov til å presisere følgende: Det er IKKE likestilling mellom dem som har valgt å bo i distriktene vs. de som har valgt å bo i by med fylkesrådets vedtak.

Distriktene får en mye dårligere tjeneste enn de større tettstedene. På vegne av miljøet vil jeg si følgende: Det er selvfølgelig en mye større miljøbelastning at 1900 innbyggere kjører inn til tannlegen i steden for at en tannlege kjører ut til 1900 innbyggere og leverer tjenestene der.

Nordland Fylkeskommune ønsker å være i front!

Med det mener de altså å legge ned de minste tannlegekontorene i fylket – og utarme distriktene ytterligere. – Vel bekomme, det skal få stå på deres egen regning.
Når fylkesrådet legger ned kontor – da har de også valgt å prioritere ned distriktet og næringslivets vekstmulighet.

Da er det ikke lenger snakk om at ingen tannleger vil flytte til distriktet på bakgrunn av for små fagmiljø – INGEN vil flytte til distriktet i Nordland på bakgrunn av reduserte, tungvindte eller nedlagte kommunale eller fylkeskommunale tjenester.

Fylketsrådets valg

I fylketsrådets sak står det å lese: For å oppnå de nødvendige økonomiske innsparingene er det valgt å slå sammen tannklinikker i områder med lavt pasientgrunnlag.

Samtidig må det over tid bygges opp større klinikker. For å minne velgerne på dette ønsker jeg å presisere følgende: Det er AP, SV, KrF og SP som
sitter i fylkesrådet i dag. Det er altså disse partiene som i samarbeid finner denne løsningen mest tjenelig for Nordland fylkeskommune. Dette med bakgrunn i de kuttene Høyre + regjeringen har tilfallt oss som fylke.

Jeg tillater meg å referere til partienes program:

Ap skal: Sørge for et godt samspill mellom byene og distriktene. Styrke de regionale virkemidlene for vekst og utvikling som skaper arbeidsplasser over hele landet.

SV skal: Jobbe for mer rettferdig fordeling av makt, mellom kjønnene, mellom by og distrikt, mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mellom de med store ressurser og de med få.

KrF skal: Gi folk en reell frihet til å velge hvor i landet de vil bo, og om de vil bo i en stor eller liten by, i et større eller mindre tettsted, eller i spredtbygde områder. En aktiv distriktspolitikk vil også avhjelpe presset på byer og tettsteder.

Og sist men ikke minst ønsker SP: at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker. Gode og effektive samferdselsløsninger og målrettede distrikts- og regionalpolitiske virkemidler vil føre til vekst utenfor de regionale sentrene. Utviklingen av lokalsamfunn i bygdene, tettstedene og byene,
er viktig for både næring og trivsel.

Som en HELHJERTET Senterpartipartipolitiker (med kjærlighetssorg for tia) er det regelrett skuffende å se hvordan politikken legges opp. Jeg kan heller ikke forstå at de andre partiene mener at de treffer godt på sine egne mål. Det er altså deres prioriteringer som skal treffe politikken. Regjering og storting vedtar økonomiske budsjett som får følger for fylkeskommunal politikk. Jeg mener bestemt at dersom ikke Nordlandspolitikerne (uavhengig av parti) snart jobber for mer overføringer til Nordland vil vi som fylke tape uansett. Nok er Nok.

Løsningen?

Det er så mye som kan gjøres innenfor et budsjett – og ett av tiltakene er følgende: Man kutter OGSÅ der befolkningen er størst – og finner alternativer som gjør at flere enn kun sentraliserte strøk er fornøyd. Satsningen på forebyggende tannhelse skal løftes framover – det er bra! Men det kostnaden med å opprettholde kontor må opp.

For man sparer penger på å kombinere forebyggende arbeid + tannlegetimer samtidig. Et annet pluss med en slik modell er at tjenestene til folket faktisk vil bli bedre!

Tjenesteleverandøren NFK

Informasjonen rundt tannlegetilbudet i Lurøy kommune har de siste årene vært svært fraværende. Det er særdeles kritikkverdig at folk i kommunene i Nordland Fylke ikke vet om de har et tannlegekontor å gå til eller ikke. Der henger ikke en lapp, det står ingenting på nettsiden, folk er rett og slett ikke informert om hva som er vårt tilbud. Når det nå kommer informasjon – ja, da er den informasjonen at samtlige tannlegekontor i Lurøy foreslås nedlagt, mens fylkesrådet ønsker å beholde ett av dem. Det er IKKE greit, og jeg ber instendig om å la fornuften råde slik at vi i det MINSTE får en høring, og at besluttningen kan
tas på bakgrunn av en konsekvensanalyse!

Jeg oppfordrer herved alle som ikke ønsker den nevnte utviklingen om å sende en epost til fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Aase Refsnes (SV) og fylkesrådet for å demonstrere motmakta.

Iren Beathe Teigen
Leder Lurøy Senterparti

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.