Styringsgruppeleder Trond Sæterstad og klyngeleder Monica Paulsen i Arctic Cluster Team.

– Nordnorsk industri i verdensklasse

KRONIKK: – Vi har ressurser, kunnskap og kompetanse som gjør at vi kan spille en viktig rolle i å utvikle en mer bærekraftig industri. Dette er et ansvar vi må ta på alvor, skriver Monica Paulsen og Trond Sæterstad i Arctic Cluster Team.

Temperaturen øker, isbreene smelter og vi får mer ekstremvær. Vårt eksistensgrunnlag er truet, og den svenske ildsjelen Greta Thunberg har mobilisert hundretusener av ungdommer, ikke minst i Europa, for en klimapolitikk som tar utfordringene mer på alvor. EU jobber for en politikkutforming som skal reduserer klimapåvirkning og beskytte miljøet, og deres engasjement for bærekraftig utvikling av Arktis øker. Da er det viktig at vi setter ressursutvinning i Arktis i et globalt perspektiv. Om vi ikke gir industrien i Norge gode nok rammebetingelser vil det få en negativ innvirkning på klimaet.

I ARENA-klyngen Arctic Cluster Team (ACT) samarbeider mer enn 50 bedrifter, forsknings- og kunnskapsmiljøer fra Trøndelag til Troms med mål om å bidra vesentlig til å innfri Norge sine forpliktelser i Parisavtalen. I dag får Helgeland besøk av EUs ambassadør til Arktis, Marie-Anne Coninsx. Vi vil fortelle henne at bærekraftig industriutvikling i Nordområdene er en del av klimaløsningen.

Vi er alle storforbrukere av bergarter foredlet til metaller; i mobiltelefoner, boliger, turbiner og kraftnett, maskiner, biler, båter og tog, men også til å framstille ting vi ikke assosierer med teknologi; mat, kunst, klær, helsetjenester og kultur og underholdning. Få vil gi avkall på funksjonene og levestandarden metallene gir oss, og selv om vi reduserer vårt forbruk vil etterspørselen øke i takt med forbedring av levestandarden i utviklingslandene. Noen må produsere det verden trenger av mineraler og metaller. Men hvem er denne noen?

PRODUKTER VERDEN TRENGER

Helgeland er en produktiv eksportregion med lange industritradisjoner. Industrien foredler den fornybare kraftressursen, og produserer mineraler og metaller verden trenger til det grønne skiftet; til å lage el-biler, batterier, solcellepaneler, vindmøller, grønnere betong og silikonprodukter. Europa er vårt største eksportmarked, og omsetningen og verdiskapingen er betydelig. Samtidig er arbeidsplassene sentrale for utvikling av samfunnene i nord. Hver arbeidsplass i prosessindustrien bidrar til ringvirkninger med 4-5 andre arbeidsplasser. Rundt prosessindustrien har vi et mangfold av leverandørbedrifter som leverer kompetanse, varer og tjenester. Industrien har utviklet seg gjennom mange tiår og er spesialister innenfor sine bransjer til å levere innsatsfaktorer mer kostnadseffektivt og med lavere miljøavtrykk enn sine konkurrenter til globale verdikjeder.

Norge er velsignet med regulerbare vannkraftressurser og et fantastisk potensiale for vindkraft. Det gir et betydelig lavere klimafotavtrykk enn for våre viktigste konkurrenter. I tillegg er myndighetene i Norge er blant de fremste i verden til å sette stadig strengere miljøkrav, og sammen med industrien flyttes grensene for industriens miljø og klimapåvirkning. Bærekraft er et globalt mantra, og FNs bærekraftmål legges inn i nasjonale og regionale strategier. I Parisavtalen har Norge forpliktet seg til å ta sin del av ansvaret, men å se isolert på utslipp innenfor landegrensene gir liten mening. Hva skjer med CO2-regnskapet totalt sett hvis vi legger ned industrien i Norge? Det globale behovet for metaller og mineraler må fortsatt dekkes. Alternativet er at produksjonen flyttes til land uten fornybar kraft eller like strenge krav til filtrering, rensing og håndtering av utslipp som vi har. Vi risikerer at utslippene globalt sett øker. Vi har ressurser, kunnskap og kompetanse som gjør at vi kan spille en viktig rolle i å utvikle en mer bærekraftig industri. Dette er et ansvar vi må ta på alvor.

SAMARBEID OM MILJØLØSNINGER

Bedriftene i Arctic Cluster Team er framoverlente og det formaliserte samarbeidet er en drivkraft som åpner opp og setter fart på utviklingsarbeidet. Den industrielle symbiosen mellom bedriftene på Helgeland er kommet langt, og vi er et foregangseksempel på sirkulær økonomi. Sammen finner vi løsninger for å redusere utslipp og modernisere og forbedre arbeidsprosessene enda mer. Ferroglobe Mangan Norge i Nordland har de siste årene redusert utslippene av tungmetaller med 80 prosent. Nå skal de kutte klimautslippene med 25 prosent og redusere energiforbruket tilsvarende. Finnfjord AS i Troms gjør radikale innovasjoner for å nå målet om CO2-negativ produksjon. Prosessindustrien i nord samarbeider om en felles satsing for fangst, lagring og gjenbruk av CO2 i CO2-hub Nordland. Våre bedrifter setter globale standarder for framtidas produksjon og produkter.

BIDRAR MOT FARLIGE KLIMAENDRINGER

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Klimautfordringen er global, og alternativet til norsk produksjon må være en del av debatten. Vi har komparative fortrinn som gjør miljø- og klimaavtrykket minimalt, offensive myndigheter og teknologi- og prosesskompetanse bygget opp over generasjoner. Produksjon her er betydelig bedre for miljøet enn om vi overlater det til andre land. Når studenter, politikere og næringslivsfolk besøker vår region viser vi fram bærekraftig industriproduksjon og verdiskaping i praksis, og vi ser besøkende bli fylt av entusiasme for en industri de ikke kjente fra før. Denne innsikten formidler vi når EUs ambassadør til Arktis besøker Helgeland. Vi må satse på norsk foredling av mineraler og metaller. Det vil være et viktig bidrag til kampen mot farlige klimaendringer.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.
Saken fortsetter under annonsen.