Geir og Rana nådde mange milepæler i året som var. I 2022 skal regionen løftes til nye høyder

Høydepunktene var mange i 2021 og grunnlaget for å bygge framtidas Rana er solid. – Det ser vi nå resultater av gjennom det som har skjedd i 2021 og det som skal skje i 2022, sier ordfører Geir Waage ved inngangen til det som kan bli et historisk år for Rana.

------------------------------

Rana No har invitert ordførerne på Nord-Helgeland til å skrive en nyttårshilsen til innbyggere og lesere. Her er Rana-ordfører Geir Waages ord og tanker ved skillet mellom året som var og det som kommer.  

------------------------------

Nytt år med mange muligheter!

Rana kommune har god økonomisk styring. Det gir rom for både å satse på investeringer og utvikling av de kommunale tjenestene og samtidig en offensiv næringsutvikling og samfunnsbygging.

Det ser vi nå resultater av gjennom det som har skjedd i 2021 og det som skal skje i 2022.

Året vi nå har lagt bak oss har vært et aktivt og innholdsrikt år for Rana.

Den 10. juli var det 75 års jubileum for Stortingets vedtak om å etablere AS Norsk Jernverk i Mo i Rana. Dagens Mo Industripark er en videreføring av Norsk Jernverk og er nå en grønn industripark i verdensklasse som gjør at Rana ligger i front for etablering av ny grønn industri.

Vi markerte den 22. juli at det er 10 års siden terrorhandlingene i regjeringskvartalet og på Utøya. Den største terroraksjon i Norge etter andre verdenskrig.

Åpning av nytt hoppanlegg i Fageråsen har gitt landsdelen det første helårs hoppanlegget som vil sette Rana på kartet både nasjonalt og internasjonalt.

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Nye Gruben barneskole er et framtidsretta skoleanlegg som vil gi kommende generasjoner nye og spennende muligheter.  

Arbeidet med flyplassen er kommet et viktig steg videre. Byggeprosjektet er sendt på anbud. Ny stor flyplass betyr at Helgeland i 2025 vil få et flytilbud på lik linje med resten av landet. Ny flyplass er en forutsetning for de andre etableringene som kommer.

Åpning av Nordland Vitensenter og Newtonrom er et tilbud til hele Nordland. Her vil barn og unge kunne gjøre oppdagelser knyttet til realfag og teknologi.  

Den nye black boxen – «Rugekassa» hos Nordland Teater – vil gi Nordland Teater Ung muligheter for utvikling av kunstneriske talenter.

Rana Gruber er børsnotert på Euronext Growth på Oslo Børs og skal bli CO2-utslippsfri i 2025.

Freyr ble børsnotert på New York-børsen. Selskapet vil bygge de første battericellefabrikkene i Norge, her i Mo i Rana. 

Covid-19 har satt sitt preg på Rana-samfunnet. Kulturlivet og mange servicenæringer har vært de som er hardest rammet. Til tross for Covid-19 har industrien gått for full maskin. Oppsummert mener jeg at Rana har turnert dette bra.  En takk til alle de som har bidratt til at vi har håndtert pandemien godt så langt.

Nytt år - nye muligheter

Det nye året gir oss nye muligheter. Det er viktig å følge opp de prosjekter som allerede er under gjennomføring, men det vil også være viktig å legge til rette for andre.

En av de største utfordringene vil være rekruttering av folk til de nye arbeidsplassene og å få bygd hus og leiligheter.  

Anbudet på flyplassen ligger ute nå. Det betyr start på anleggsarbeidet til sommeren og åpning av flyplassen i fjerde kvartal 2025. Her må vi jobbe sammen med Samferdselsdepartementet og Avinor slik at rullebanelengden blir 2.400 meter. Det er det som vil sikre regionens langsiktige behov.  Arbeidet med ruteutvikling og destinasjonsutvikling blir en viktig oppgave i det nye året.

Freyr skal til våren gjøre sin endelige finansieringsbeslutning og starte byggingen av to gigafabrikker på sentraltomta i Mo Industripark. Neste trinn vil være to gigafabrikker på havna. Etter planen skal disse to stå ferdig i fjerde kvartal 2025.

Skoleinvesteringer

Åpning av nye Båsmo barneskole til høsten vil bety at elever og lærere vil få framtidsretta lokale. I tillegg vil bygging av ny gymsal på Selfors og på Båsmoen sendes ut på anbud. Det betyr at byggingen kan starte i løpet av 2022.

Til høsten vil det bli åpning av flerbrukshallen på Gruben. Det vil bety 10.000 kvadratmeter med mange aktiviteter og glede for mange. Her vil Gruben som bydel få ei ny storstue og Rana vil får mange tilbud, som klatrehall og basishall for turn.

Logistikk og transport 

Kystverket har i sitt oppdragsbrev for 2022 fått i oppgave å detaljplanlegge den nye dypvannskaia og utvikling av Mo i Rana Havn i Toraneset med sikte på oppstart i 2023.  

Det er allerede igangsatt arbeid med bygging av nytt krysningsspor mellom havneavsnittene Det vil gi nye muligheter og økt konkurransekraft. 

Det fjerde godstoget settes i trafikk neste år. Det vil være positivt både industri og næringsliv. Dette er også mer miljøvennlig enn trailertrafikk og er derfor også et viktig bidrag i det grønne skiftet.

Helgelandssykehuset

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Helgelandssykehuset er en viktig sak på den politiske dagsorden i 2022. Arbeidet for å sikre sykehuset i Rana, som et fullverdig akuttsykehus med tarmkreftkirurgi fortsetter i 2022. En velfungerende spesialisthelsetjeneste er en viktig forutsetning for utviklinga både i Rana og på Helgeland i årene framover. Det må lages en plan som viser hvordan det skal investeres på de ulike lokaliseringene på Helgeland. 

Rana Utvikling har levert godt i året som har gått

Kommunestyret har økt bevilgningen til Rana Utvikling for å kunne legge til rette for og møte den veksten som vil komme i årene framover.

Som kommunens næringsetat jobber Rana Utvikling både med nye virksomheter, men også med rekruttering av arbeidsfolk til de nye arbeidsplassene som kommer i årene framover.

Rana kommune skal inngå en avtale (Memorandum of Understanding)  med  FN-organet «Internasjonal organisasjon for migrasjon» (IOM). 

Rana kommune vil innlede et formelt samarbeid med IOM for å forbedre strategier og tiltak for tilflytting og integrering som følge av veksten med Freyrs giga batterifabrikker i Mo i Rana.

Nordland Fylkeskommune og Nord Universitet er viktige samarbeidspartnere

Fagskole for batteriutdanning skal i 2022 utvikles sammen med andre fylkeskommuner, der Viken fylkeskommune er ansvarlig for prosjektet. Folk i Nordland kan allerede fra høsten 2022 bli studenter ved batterifagutdanninga ved Fagskolen. I tillegg til dette jobber fylkeskommunen også med å utvikle andre typer industribasert utdanning på Fagskolenivå.

Nord Universitet vil med støtte fra Nordland fylkeskommune vil i 2022 etablere en teknologi-lab. Det betyr at bedrifter kan teste ut ny teknologi og den kan også brukes i opplæring på alle nivåer. Dette er et resultat av den samarbeidsavtalen som er inngått mellom Rana kommune, Nordland fylkeskommune, Nord Universitet og Nordlandsforskning.

På fylkestingssamlinga i februar her på Mo, vil fylkestinget ta stilling til etablering av spisset toppidrett i nordiske grener, noe som betyr idrettsfag kombinert med yrkesfagutdanning.

Rana ligger i front i det grønne skiftet

Det året vi nå har foran oss, blir et viktig år for oppfølging av de store investeringene og for at vi skal nå kommunens visjon om at Rana kommune skal være Norges grønne industrihovedstad – og at framtida er fornybar.

Rana kommune har en sunn økonomi og leverer gode tjenester. Arbeidet med å utvikle tjenestene vil fortsette.

Digitalt løft for Rana kommune med ny portal for kommunen og egen portal «Flytte til Rana». Portalen skal videreutvikles i 2022 med flere digitale tjenester til innbyggerne – ei dør inn. 

Rana er i forandring

For å nå målene om å bli Norges grønne Industrihovedstad, er det noen områder vi må jobbe aktivt med i året som kommer:

  • Bygging av nye hus og leiligheter
  • Være forberedt på og positive til at vi blir et mer internasjonalt lokalsamfunn med nye innbyggere fra mange land.
  • Rammebetingelser for industri på lik linje med våre nordiske naboland
  • Sørge for nok tilgang på fornybar energi
Vi må leve med Covid-19 også i det nye året. Det viktigste vi kan gjøre sammen er å følge regler og anbefalinger og å vaksinere oss.

Med dette vil jeg ønske alle et godt nytt år med mange muligheter!

Geir Waage, ordfører i Rana

 

 

 

 

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.