Franziska Wika i Vefsn Venstre stiller spørsmål ved Ranas rekrutteringsevne.

"Er Mo i Ranas konkurransefortrinn i rekrutteringsspørsmål etatssjefenes ønsketenking eller fakta?"

Skrevet av Franziska Wika, Vefsn Venstre
16.04.2019 06:00 - OPPDATERT 16.04.2019 19:39

Sorenskriver Selfors har lagt sitt hode i bløt for å sentralisere offentlige tjenester på Helgeland. Han begrunner sitt valg av Mo i Rana som beliggenhet med «bedre rekruttering av fremtidige medarbeidere»:

"Jeg har lagt avgjørende vekt på hensynet til rekruttering av fremtidige medarbeidere", skriver Rolf Selfors i sin anbefaling om å samlokalisere tingrettene på Helgeland til Mo i Rana.

I stortingsmelding Meld. St. 18 (2016–2017) Berekraftige byar og sterke distrikt skrives det: «Alle i Noreg skal ha likeverdige levekår same kvar dei bur. Regjeringa legg vekt på at befolkninga skal ha tilgang på grunnleggjande tenester uavhengig av kor dei bur, sikre ei balansert lokalisering av statlege arbeidsplassar og nytte fagkompetansen som finst på ulike stader i landet og utvikle Nord- Noreg til ein av dei mest skapande og berekraftige regionane i landet.

Regjeringen har satt seg som mål å styrke distriktene gjennom en aktiv distriktspolitikk og ønsker en god regional balanse i Norge. Målet er vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. «Regional balanse handlar om å sikre vekstkraft, likeverdige levekår og berekraftige regionar i alle delar av landet. Godt fungerande verksemder er viktig for velferd, levekår og livskvalitet. Det gir grunnlag for busetnad.» heter det i stortingsmeldinga.

Regjeringen legger seg med andre ord ikke bort i lokale lokaliseringskamper. Å forvalte regjeringens politikk stiller særskilte krav til lokale ledere i statlig forvaltning. Det krever en særskilt bevissthet om regionens særegenhet, en bevissthet om at alle mellomstore byer på Helgeland er vekstmotorer som senter for hver sin region. Et samlet Helgeland vil oppleve et stort tap når tre regionsentre utarmes for å gi kunstig vekst til kun en av byene. Det generelle bildet er at alle mellomstore byer har betydning for arbeidsplassvekst i en større region. Tilgangen på gode arbeidsplasser er dermed en svært viktig faktor å ta med når man skal forklare flyttestrømmer og utviklingen i bosettingen og demografi.

På kort tid har flere sentraliseringsivrige sjefer for offentlige etater hevdet at det er så mye enklere å rekruttere fagfolk til Mo i Rana. Hvor stor er egentlig forskjellen på urbanitet mellom de fire regionsentrene på Helgeland? Her er 10 attraksjonskriterier for et levende sentrum og et attraktivt sted:

1. Urban atmosfære i sentrum

2. Godt å bevege seg i sentrum

3. Godt kulturtilbud

4. Godt handelstilbud

5. Gode arealplaner/byplan/tettstedsplan

6. God arkitektur

7. Variert boligmasse i sentrum

8. Gode rekreasjonstilbud

9. Dynamisk kommune

10. Frivillig sektor av høy kvalitet

Etter disse kriterier er alle fire mellomstore byer på Helgeland godt egnet til å være hovedsete for en samlokalisering av tingrettene på Helgeland.

Det er på tide å se bak søkertallene for kompetansestillinger som er utlyst i samtlige regionssentre på Helgeland! Er Mo i Ranas konkurransefortrinn i rekrutteringsspørsmål etatssjefenes ønsketenking eller fakta? Det kunne være interessant med en faktasjekk på Mo i Ranas rekrutteringsevne!

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.