Planlegger investeringer for 1,4 milliarder

Skrevet av Hedda Hiller
06.11.2018 10:24 - OPPDATERT 06.11.2018 12:32

Rundt 60 prosent av invesetringene går til skole.
– Det er et betydelig løft. Jeg registrerer at noen mener det ikke er det, men slik er det, sier rådmannen.

Rådmann Robert Pettersenlegger nå frem budsjett- og økonomiplan der det planlegges investeringer for 1,4 milliarder kroner i perioden 2019 -2022. 

Dette innebærer endringer i kommunens tjenestetilbud. 

– De samlede behovene øker mer enn kommunens inntekter. Driftsnivået må derfor tilpasses reduserte driftsrammer gjennom videre omstilling, sier rådmann Robert Pettersen. 

Budsjettet for 2019 har ei samlet inntekstsramme på 2,154 milliarder kroner og inneholder omstillingstiltak i driften på 20 millioner kroner i 2019. I økonomiplanperioden er det foreslått at driften tas ned med 60 millioner kroner. 

– Investeringsrammen i økonomiplanenperioden er strukket maksimalt. Den høyeste årlige investeringsrammen i et budsjettår noensinne på 544 millioner kroner planlegges for 2019. Gjeldsgraden øker til 93 prosent i 2022 og setter begrensninger for investeringer i mange år fremover, sier Pettersen. 

Han fremhever at ambisjonen for Rana kommune er fortsatt å levere et velferds- og tjenestetilbud som holde høy kvalitet og imøtekommer innbyggernes behov innenfor de gitte økonomiske rammene. 

– Hovedgrep i omstillingen er mer digitalisering av tjenester, bruk av velferdteknologi, bedre utnytting av areal, optimalisering og effektivisering av drift, sier Pettersen. 

Rundt 60 prosent av invesetringene går til skole.

– Det er et betydelig løft. Jeg registrerer at noen mener det ikke er det, men slik er det, sier rådmannen. 

HER ER HOVEDTREKKENE: 

SKOLE:

Ombygging av Moheia inkludert uteområder er økt i henhold til tidligere vedtak til 125 millioner kroner. Moheia skal klargjøres til skoledrift fra august 2019. Bygging av ny barneskole på Gruben med økt kostnadsramme til 200 millioner skal etter planen stå ferdig til skolestart 2021. Anslaget for bygging av barneskolen på Båsmo er økt til 170 millioner og planlegges gjennomført årsskiftet 2021/2022. Det er avdekket behov for oppgradering av Mo ungdomsskole der kostanden er anslått til 30 millioner. Denne oppgraderingen gjennomføres i 2019 og 2020. I tillegg er det foreslått tatt inn 6 millioner for sanering av Selfors ungdomsskole. Investeringer i skolebygg i planperioden utgjør 526,5 millioner. 

FLYPLASS:

Investeringer som blir gjort i planperioden er uendret. 63 millioner i budsjettet for 2018, mens 200 millioner budsjetteres utbetalt i 2019 og 2020. Mesteparten av bevilgningen må overføres til 2019. 

BOLIGFELTUTVIKLING:

Utvikling av nytt boligfelt i Brennåsen er tatt inn i programmet med 62 millioner i 2020. Kostnaden ombefatter utbygging av bilvei, gang- og sykkelvei og vann og avløp. Totalkostaden er stipulert til 165 millioner noe rådmannen skal komme tilbake til ved revisjon av økonomiplanen. 

NORDLANDSPARKEN: 

5 millioner i 2018 og 9 millioner i 2019. Nordlandsveien stenges og det blir grøntareal i Kvartal 48 og rundt Moheia. 

MEIERIKVARTALET: 

Avtale er inngått med utbygger om kjøp av korttidsparkeringsplasser. Sum 6 millioner. 

 GRUBEN SENTRUM:

Prosjektet foreslås fremskyndet til 2019 med en totalkalkyle på 17 millioner. 

HAVMANNAKSEN OG JERNBANEPARKEN: 

I gjeldende økonomiplan var utviklingen av Havmannaksen og Jenrbaneparken omtalt, men ikke tatt inn i investeringsprogrammet. Ved revisjonen av planen er prosjektet foreslått tatt inn i 2020 med 20 millioner som er kommunens andel til gjennomføring av prosjektet. Total kostnad er beregnet til 40 millioner. 

MILJØGATE LARS MEYERS GATE OG NORDLANDSVEIEN:

Nytt prosjekt som foreslås tatt inn i investeringsprogrammet i 2020 med en kostnad på 4 millioner. 

NYTT KUNSTGRESS PÅ SAGBAKKEN: 

Legging av nytt gress foreslås tatt inn i 2019 . 3,5 millioner - 40 prosent av kostnaden dekkes av spillemidler. 

NY BRANNBIL:

Anskaffelse av nytt utrykningskjøretøy foreslås bevilget 0,8 millioner i 2019. 

KOMMUNALE VEIER: 

Årlig ramme på 4 millioner foreslås videreført til vei - nyanlegg og utstyrsfornying. I 2019 er planen å forsterke to bruer, samt kjøpe ny hjulgraver. Totalt økes investeringene i infrastruktur fra 276,4 millioner til 368,5 millioner i planperioden. 

RANAHALLEN: 

Moderninsering av Ranahallen har en beregnet totalkostnad på 76,6 millioner. Av dette utgjør spillemidler cirka 30 millioner. 

KULTURHUS: 

Bygging av kulturhus er anslått til 250 millioner og er forskjøvet ett år ut i planperioden. 10 millioner foreslås tatt inn i planen i 2022. 

BRANNSTASJONEN: 

Skifte av ventilasjonsanlegg i brannstasjon foreslås fremskyndet og gjennomført i 2019. Kostnas økt fra 5 millioner til 6 millioner. 

VANN OG AVLØP: 

Samlet bevilgning i planperioden er på 274 millioner. I 2019 er det planlagt rehabilitering av hovedledninger i Møllerveien, Sankthansveien, Lilleåsen, Slettbakken og Tjærahågen. Høydebassenget på Skillevollen skal enten rehabiliteres, eller skiftes ut. Det startes opp prosjektering for nye løsninger av renseanlegg ved Moskjæran/Mjølanodden. 

RANA KIRKELIGE FELLESRÅD: 

Det generelle investeringstilskuddet til fellesrådet er økt med 8,8 millioner i planperioden.Økningen skyldes blant annet renovering av Mo og Gruben kirke med 3 millioner, enøktiltak ved Ytteren kirke med 3,7 milioner og investering i ny gravemaskin til 1 million. 

DYPVANNSKAI:

I planleggingen av ny dypvannskai i samarbeid med Mo industripark søkes det om forskudtering av midler. Det forutsettes at kommunen kan forskudtere cirka 50 prosent av belpet i NTP på 120 millioner kroner. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.