Kommunaldirektør Ann Jorid Virik og resten av administrasjonen ønsker at Rana kommune skal melde sin interesse til pilotprosjektet.

Rana kommune kan bli én av 15 pilotkommuner som overtar den offentlige tannhelsetjenesten

Av Hedda Hiller
15.05.2018 14:20 - OPPDATERT 15.05.2018 18:44

Høyre og Ap sørget for flertall etter debatt om å overta fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten.

Kommunaldirektør helse og omsorg, Ann Jorid Virik, presenterte saken hvor Rana er invitert til å være én av 15 pilotkommuner i landet som overtar den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen. 

Det er helse- og omsorgsdepartementet som har bedt om bistand fra Fylkesmennene for å kartlegge hvilke kommuner som ønsker å delta i en prøveordning med overtakelse av den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen fra 2020.

Ønsker økonomisk avklaring

Rana er en av kommunene som er invitert til å melde sin interesse. Det ble gjenstand for debatt i kommunestyret. 

– Vi mener fordelene veier ganske svakt i forhold til ulempene. Vi kommer til å gå for forslaget vi hadde i formannskapet om å ikke melde vår interesse, sa Rana SVs Maria Saltirova Rausandaksel. 

Sp, Krf, Venstre og Rødt var av samme mening som SV.

– Vi ønsker heller ikke å melde vår interesse. Om du ser på denne saken, og spesielt etter redegjørelsen vi nettopp fikk av helse- om omsorg, skjønner jeg ikke at vi spekulerer på å overta dette. Den offentlige tannhelsetjenesten er en velfungerende ordning, som er finansiert, og når økonomien ikke er klar i invitasjonen om å overta dette ansvaret, blir dette helt merkelig. Så og si alle overføringer av ansvarsområder fra stat til kommune har etter en tid vist seg å havne på vår kappe, sa Sps Johan Petter Røssvoll.

Atle Hiller (Rødt) påpekte at Norge er et stort land med veldig mange små kommuner.

(Saken fortsetter under bildet)

Rana Rødts Atle Hiller fryktet for at ordningen rammer de minste kommunene. Foto: Hedda Hiller

– Vi har ei regjering som ønsker å legge ned fylkeskommunene, og de ønsker å vise at store kommuner kan ha et fantastisk tannhelsetilbud. Jeg frykter det betyr at vi vil se at mange små ikke får det. Finansieringen av dette forslaget er helt i det blå. Hvorfor skal vi da søke? Det er å la de små kommunene i stikken. Vi kommer til å stemme nei, sa Hiller.

Partipisk

Espen Haaland la ikke skjul på at partipisken får dominere i Høyre i denne saken. 

– Jeg synes det er forunderlig at rådmann ønsker å sjekke ut denne saken her. Når du ser den listen over positive sider mot de negative. Det positive er jo alt gjort. Vi har samlokalisert den offentlige tannhelsetjenesten med tannklinikkene på Gruben, Mo og Selfors i et bygg. Jeg er pisket på plass av min gruppe, for å få avklart hva som ligger i dette, men jeg mener nedsiden er betydelig større enn oppsiden. Jeg kommer til å bryte løs om vi ikke får bedre avklaringer i neste runde.

Gaute Larsen tilhørte den siden i Høyre som er interessert i å melde sin interesse. 

– Jeg mener det er flere fordeler her, og tror også at kommunene kan samarbeide om dette tilbudet. Mange små kommuner har i dag et dårlig tilbud. Om de mindre kommunene samarbeider med de større kommunene er jeg overbevist om at de kan ha utbytte av denne ordningen, sa Larsen. 

Både Høyre og Ap stemte for å melde sin interesse for å overta den offentlige tannhelsetjenesten. Forslaget fikk dermed 24 stemmer og ble vedtatt. 

DETTE ER ADMINISTRASJONENS FOR- OG MOTARGUMENTER: 

Fordeler med å innfase tannhelsetjenesten i kommunal drift i kan være:

  •  Kommunen få et mer helhetlig helsetjenestetilbud for innbyggerne der tannhelse blir en ordinær del av helsetilbudet i kommunen, ikke en særtjeneste. En kan se for seg en bedre 192 Side 6 av 16 samhandling tjenestene imellom. Grenseflaten opp mot kommunehelsetjenesten vil bli mindre.
  • Det er gjort en del organisatoriske endringer i tannhelsetjenesten i Rana. Alle tannlegekontor er organisert under en leder (klinikksjefen). I mai samlokaliseres tjenesten inn i et moderne og nybygget bygg i Rana. Man får en faglig robust tjeneste i et samlokalisert fagmiljø, med mulighet for bedre utnyttelse av kompetanse o.s.v.
  • Sett i forhold til kommunale helse- og omsorgstjenester generelt er tannhelsetjenesten en utstyrsintensiv virksomhet, blant annet med teknisk avanserte behandlingsstoler, digitalt røntgenutstyr og klinikkinnredninger. Kommunen kan med nybygget overta en samlet og samlokalisert tjeneste i et tidsriktig og moderne bygg, med nye, moderne topp utstyrte kontorer. 
  • Samlokaliseringen gir også fordeler i forhold til håndtering av alle innbyggerne på ett sted. Nytt bygg med tilpasset utstyr til fremtidig drift, også for demografiske endringer, heri tilgjengelighet for personer med bevegelseshandicap (universelt tilpasset og der enkelte kontorer har takheis for forflytting av pasient til behandlingsstol). 
  • Om det blir bestemt at tannhelsetjenesten skal overtas av kommunene etter evalueringen i 2023, er arbeidet allerede gjort i Rana kommune. Kommunen har vært med og påvirket resultatet. 
  • Pasientrettigheter styrkes bl.a. ved at pasient- og brukerombudsordninger også omfatter kommunale tannhelsetjenester.

Ulemper med å innfase tannhelsetjenesten i kommunal drift kan være:

  • Det er for tiden ikke gitt klare økonomiske rammer/incentiver- det er gitt signaler om at dette skal være på plass ved søknadstidspunktet. Det må være en forutsetning at kommunen også får dekket de flere pliktene som kommer ut over de som fylkeskommunen har i dag etter tannhelsetjenesteloven. 
  • Dette er nybrottsland. Det innebærer mye arbeid ifht forberedelser, virksomhetsoverdragelse mv. før 2020 for kommunen, og også etter 2020 uten at det er gitt signaler om prosjektmidler for å håndtere merarbeidet. - Det pågår for tiden store omstillinger i Rana kommune generelt, og også i helse- og omsorgsavdelingen. Det er en viss bekymring for at kommunen kan gape over for mye slik at resultatet ikke blir så bra som det ideelt sett burde være. 
  • Kommunen overtar også fylkeskommunens ansvar for dekning av utgifter til pasienttransport. Det skal fastsettes lokale forskrifter for dette. Det vil være usikkert om de økonomiske rammene tar høyde for variasjoner i dette, og endringer fra et år til et annet. 
  • Forslaget om å overføre tannhelsetjenestene til kommunene falt ved behandlingen av saken, og det var massiv motstand både fra KS, fagmiljøene, fylkeskommuner og kommuner. Siden dette er en prøveordning er det ikke sikkert at resultatet for ettertiden blir en fast overføring til kommunene.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.