Anleggsmaskinene har stått stille i påvente av en enighet mellom partene. Nå kan arbeidet starte. Foto: Ann Kristin Kjærnli

Reinbeitedistriktet og Avinor er enige: –⁠ Vi er veldig glade for å ha fått på plass en avtale

Etter to uker med forhandlinger ble det i dag inngått en avtale mellom Avinor og Reinbeitedistriktet. Dermed kan arbeidet på flyplass-tomta starte opp igjen.


Reinbeitedistriktet og Avinor har i to uker forhandlet om avbøtende tiltak ved byggingen av den nye flyplassen i Mo i Rana. Nå har partene kommet til enighet.  Det melder Avinor i en pressemelding,

– Vi er veldig glade for å ha fått på plass en avtale med Reinbeitedistriktet. Partene har hele veien hatt en konstruktiv forhandlingsprosess og Reinbeitedistriktet vist stor vilje til å finne løsninger, sier konserndirektør regionale og lokale lufthavner i Avinor, Anders Kirsebom. 

Avtalen baserer seg på avbøtende tiltak som ble listet opp i den oppdaterte konsekvensutredningen, som nylig ble ferdigstilt. Utredningen ser på hvilke konsekvenser det vil ha for reindriftsnæringen å bygge flyplass på Fagerlia, og legger frem forslag til avbøtende tiltak som kan eller bør iverksettes. Basert på denne er det nå enighet om tiltak som gjelder de forbedrende arbeidene. Partene vil fortsette å ha dialog om tiltakene som gjelder de øvrige arbeidene.  

– Avinor legger til grunn at kommunen har en konstruktiv prosess på de tiltakene som angår dem. Når dette er på plass, kan vi gå videre med resten av prosessen. Selv om vi nå er langt på vei, er det viktig at partene fortsetter å være løsningsorienterte slik at vi kan lande en endelig tiltredelsesavtale for hele flyplassområdet, legger Kirsebom til. 

Det er ventet at anleggsmaskinene starter opp snarest mulig. Dette gjelder det forberedende arbeidet som er anleggsveier, utslippsledning og samspillsrigg.  

 

Fakta/Bakgrunn 

Før sommeren signerte Avinor en tiltredelsesavtale med kommunen, som tilsa at vi

kunne starte byggingen. Det viste seg da at kommunen ikke har sikret tiltrede fra reinbeitedistriktet. 

I forbindelse med planlegging av oppstart på Fagerlia, ble det i mai opprettet dialog mellom Avinor og Ildgruben Reinbeitedistrikt. Det fremkom da at tiltrede i forhold til beiterettigheter ikke var avklart fra Rana kommune sin side. Videre kom det frem et behov for å oppdatere konsekvensutredningene fra 2008 før avtaler med Ildgruben Reinbeitedistrikt kunne sluttføres. 

I samråd med Ilgruben beitedirstrikt bestilte Avinor en oppdatering av konsekvensutredningen fra 2008. konsekvensutredningen ser på hvilke konsekvenser det vil ha å bygge flyplass på Fagerlia for reindriftsnæringen, og legger frem forslag til avbøtende tiltak som kan eller bør iverksettes. Generelt handler dette om at hele prosjektet, både byggefase og drift av flyplassen skal ta mest mulig hensyn til rein. Noen av disse tiltakene tilfaller Rana kommune, og noen tilfaller Avinor. 

***