Bente Kalbakk forteller at Co2 lagringsprosjektet som pågår hos Elkem, kan ha stor betydning for prosessindustrien

Elkem satser stort på utslippsreduksjon

Karbonfangst er ett av tiltakene i strategien til Elkem som et virkemiddel for å redusere utslipp av CO2.


Tester to ulike avgasser: - Vi er de første i verden som gjør dette
 
Elkem satser stort på utslippsreduksjon, og bidrar til å skape nye løsninger i samarbeid med prosessindustrien. Lokasjonen i Rana er pilot for et karbonfangstanlegg hvor de skal teste avgasser fra utslippene til Elkem Rana og SMA Mineral. 
 
Prosjektet er delt inn i fem arbeidspakker, som totalt går over to år. Målet er å frembringe data som kan bidra til raskere beslutning for bygging av et fullskalaanlegg. Den første arbeidspakken er gjennomført og det er lagt til rette for at pilotanlegget til Aker Carbon Capture kan gå i drift. En viktig del av dette arbeidet er å se på hvordan man kan optimalisere avgasser med tanke på integrering av energi mot karbonfangst eller annen energiproduksjon.
 
Karbonfangst er ett av tiltakene i strategien til Elkem som et virkemiddel for å redusere utslipp av CO2. Viljen til å finne løsninger for å ta ned utslippet fra prosessindustrien, er stor, forteller koordinator for ytre miljø og HMS, Bente Kalbakk.

Bente Kalbakk forteller at Co2 lagringsprosjektet som pågår hos Elkem, kan ha stor betydning for prosessindustrien. 
 
-Akkurat nå er vi inne i en veldig spennende del av prosjektet! Fremover nå skal det gjøres mange undersøkelser og det skal hentes inn data fra drift av pilotanlegget. Testingen vil generere data, erfaring og kompetanse på implementering, integrasjon og drift av CO2-fangst i industrien. Aker Carbon Solutions, som er teknologileverandør, vil under drift gjennomføre målinger og undersøkelser av avgassen for å beregne bl.a. fangstgrad, sier hun.
 
Et prosjekt med stort potensial
Arbeidspakke to skal se på energisystemer og behandling av avgasser, mens pakke tre er selve pilottesting og skal gå over seks mnd. Pakke fire omhandler verdikjedeanalyse og skal se på CCUS og mulighetene for samspillet mellom «Utilization» og «Storage». Siste pakke omhandler aktiviteter rundt prosjektledelsen og oppfølging av prosjektet, og sørger for dialog mot ulike interessenter.
 
Testen som er i gang nå er den første i verden for prosessindustrien, og vil verifiserer om teknologien kan benyttes på Elkem og SMA sin avgass. Et annet viktig poeng er hva gassen eventuelt kan brukes til hvis det viser seg at fangstgraden er tilfredsstillende.
 
-Dette er jo et pilotprosjekt som skal gå over to år, men vi håper jo at det vil føre til flere og kanskje enda større prosjekter på sikt. Hvis det viser seg at fangstgraden er på et nivå som er nødvendig, vil det være en avgjørende faktor for hva som kommer til å skje videre. I Elkem tenker vi alltid langsiktig, og vi jobber etter beste evne for grønnere og mer sirkulære løsninger i prosessindustrien. Dette er et slikt prosjekt, og vi håper det kan få en større og bredere verdi, også utenom Elkem og prosessindustrien, sier hun.
 
Et resultat av målrettede samarbeid
Prosjektet er et resultat av samarbeidet i CO2 Hub Nord. CO2 Hub Nord er et samarbeid mellom Elkem, Mo Industripark, SMA Mineral, Ferroglobe, Celsa Armeringsstål, Norcem Kjøpsvik, Alcoa, NorFraKalk, Arctic Cluster Team (ACT) og Aker Carbon Capture som teknologileverandør. I tillegg er SINTEF Industri og SINTEF Helgeland med som forskningspartnere.  Industribedriftene har sett og opplev fordelene ved å samarbeide om løsninger rundt utfordringer som flere av dem opplever. Elkem kjørte et eget prosjekt parallelt for å vurdere sine egne muligheter, og det ble derfor naturlig å slå sammen prosjektene.

Her kommer avgassene fra Elkem, og snart også fra SMA, inn. Der tester de blant annet hvilke gasser den består av, og de skal til slutt finne ut hvor stor fangstgraden av Co2 er 
 
-Dette er jo et prosjekt som har vært jobbet med over flere år, gjennom blant annet forprosjekt. Vi er også flere bedrifter fra industriklyngen ACT som er involvert i prosjektet, og vi ser at det oppstår viktige synergier som vi kan unytte for å finne løsninger på de store utfordringene, poengter Kalbakk.
 
Kan få verdi på tvers av bransjer og sektorer
I neste omgang av pilotprosjektet er det en ny avgass som skal testes. SMA Mineral er også med på prosjektet, og vil lede sin avgass ned til pilotanlegget. Å teste to ulike avgasser i prosjektet kan ha stor betydning for hvor bredt teknologien og løsningene kan implementeres i fremtiden.
 
-Sånn som det er nå vet vi ikke helt hva resultatet kommer til å bli. Det er en kjempespennende fase vi er inne i nå. Å vite at karbonfangst fungerer i mindre skala er helt avgjørende før en eventuell beslutning om oppskalering til et fullskala-anlegg. Men vi kommer alltid ett steg nærmer nye løsninger ved å tenke utenfor boksen. Det er store forventninger knyttet til dette prosjektet og vi er veldig fornøyde med å være i gang med å teste ut det som kan være et viktig virkemiddel for å ta ned utslippene av CO2, forteller hun.

Prosjekter har mange samarbeidspartnere som har jobbet målrettet med prosjektet over flere år
 
-Dersom vi lykkes med pilotforsøkene, vil neste steg være skalering til fullskalaanlegg. Et slikt fullskalaanlegg antar vi vil koste rundt 1-2 milliarder kroner. Det er en stor investering og det blir viktig med samarbeid med og støtte fra norske myndighetene. Nå har vi fått startet med pilottesting som vil gi oss viktig erfaring, og det tar vi med oss inn i en storskalering, avslutter Bente Kalbakk.