– Mo Industripark AS må være det gode vertsskapet som både legger til rette for videre vekst og utvikling, for både eksisterende og ny virksomhet, sier Arnt Krane, styreleder i både Helgeland Invest AS og Mo Industripark AS. Foto: Rami Abood Skonseng/Mye i media

– Det ligger både hjerte og hjerne bak dette eierskapet

Skrevet for HELGELAND INVEST
03.03.2018 07:00 - OPPDATERT 05.03.2018 16:53

– Det kalde vannet, krafta, arealene, havna, jernbanen, øst-vest-forbindelsen, grønt skifte… Alt ligger til rette for videre vekst.

Arnt Krane er styreleder i både Mo Industripark AS (MIP AS) og Helgeland Invest AS. To selskap med felles opphav. Og to selskap som den tidligere banksjefen har meget stor tro på.

Men tilbake til opphavet, som var omstillingen etter avviklingen av Norsk Jernverk.

Jernverket ble i 1989 splittet opp, og det som var igjen var et infrastrukturselskap; Mo Industripark. Aksjene ble fordelt og havnet på hendene hos de tradisjonelle selskapene i industriparken. Virksomhet på jernverkstomta var en forutsetningen for å få en aksjepost. Med unntak for ett selskap: Rana Invest, som i dag er Helgeland Invest.

– Rana Invest var eneste aktør på eiersida som ikke drev virksomhet inne i industriparken. Selskapet fikk opprinnelig ti prosent av aksjene, og eierskapet ble etter hvert utvidet til 17 prosent. Rana Invest var også en del av virkemiddelpakken. Så vi må ikke glemme at pengene, de kom med en slags ideologi og forpliktelse, sier Krane.

Hjerte og hjerne

Denne forpliktelsen har Helgeland Invest vært tro mot hele veien, og i økende grad. Da Fesil, som hadde vært største eier i MIP AS med en post på 46 prosent, i 2014 valgte å selge seg ut, benyttet både Helgeland Invest, Øijord & Aanes AS og Rana Gruber AS seg av forkjøpsretten og kjøpte Fesils andel.

Helgeland Invest kom da opp i en andel på 53 prosent. Ettersom Helgeland Invest ikke ønsker å eie over 50 prosent, solgte man seg ned til en andel på 49,3 prosent. Dette gjør investeringsselskapet til største eier i Mo Industripark AS.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Rana Industriterminal er et knutepunkt i Mo industriparks pulserende industrikretsløp.

– Dette ble gjort for å sikre lokalt eierskap. Lokal og regional forankring og eierskap var, og er, en viktig drivkraft, sier Krane, som påpeker at også på dette punktet finner man fellestrekk mellom Helgeland Invest og MIP AS. 

– Majoriteten i MIP AS er lokalt eid. Helgeland Invests eiere; ved blant andre Helgeland Kraft, Rana kommune, Torghatten og Helgeland Sparebank, er virksomheter som har dokumentert at de er opptatt av lokalt eierskap og forankring på Helgeland, sier Krane.

Styrelederen, og den tidligere banksjefen i Helgeland Sparebank, understreker at samtidig som det å sikre lokalt eierskap, så ville man ikke gjort investeringene i MIP AS om man ikke også hadde hatt klokkertro på at investeringene og eierskapet var fornuftig, også kommersielt.

– Mo Industripark AS har vært og er et veldrevet selskap, som kan vise til solide resultater og utbetaling av utbytte til sine eiere. Så man kan si at når det gjelder eierskapet i Mo Industripark AS, så ligger det både hjerte og hjerne bak, sier Arnt Krane.

Ny strategi

Samtidig som det å sikre lokalt eierskap og høste gevinst gjennom utbytte er viktige drivkrefter i Helgeland Invest, ligger det noe mer i denne symbiosen. Krane har allerede satt ord på det:

En slags forpliktende ideologi. Der Mo Industripark AS skal forvaltes som et finstemt instrument som skal legge til rette for ny vekst og utvikling.

– Mo Industripark AS skal være det gode vertskapet, som skal ivareta de virksomhetene man allerede har i industriparken, og samtidig legger til rette for at det kan skapes ny aktivitet, sier Krane.

For noen år tilbake startet Mo Industripark AS en strategiprosess, nettopp med sikte på å tiltrekke seg ny aktivitet og nye etableringer. Da la styret i MIP AS en strategi for å åpne Mo Industripark mer opp, og markedsføre parken som et attraktivt sted for ny aktivitet. Strategiprosessen ble fullført, og Mo Industripark fremstår i dag som en spydspiss innenfor fremtidsrettet, bærekraftig industri. Ambisjonen om å bli en grønn industripark i verdensklasse, bærekraft, det grønne skiftet, er i ferd med å feste seg som begrep som man først og fremst forbinder med Mo Industripark.

Ideologien, forpliktelsene og respekten for det lokale entreprenørskapet som har vært både hjerte og muskler i Rana-regionen i flere tiår, ble imidlertid ikke mistet av syne i planleggingen av fremtidens industripark. Samtidig strategiene for framtida ble meislet ut, var det minst like vesentlig å ivareta de man allerede hadde og har i industriparken.

(Artikkelen fortsetter under bildet) 

Arve Ulriksen ble håndplukket til gjennomføre strategien med å gjøre Mo Industripark AS mer utadvent og attraktivt. I dag har Ulriksen markert både seg selv og MIP, nasjonalt og internasjonalt.

– Dette arbeidet ble påbegynt under tidligere direktør Bjørn Bjørkmo. Etter Bjørkmos bortgang ble Arve Ulriksen rekruttert. Han er absolutt riktig mann for å videreføre og fullføre en slik strategi. Å gjøre parken utadvent og attraktiv er viktig. Men det var, og er, minst like viktig å ivareta de virksomhetene som vi har i industriparken, sier Krane.

Ranasamfunnets fundament

– Jeg tror ikke folk helt erkjenner hvilken betydning industriparken og dens aktører har for regionen. Og i dette perspektivet må vi ikke glemme at selve grunnmuren i industriparken, ja jeg vil si for hele Rana-samfunnet, finner vi smelte- og leverandørbedriftene. Dette er selve basisen, som er så viktig. Og det er nettopp derfor at det også er så utrolig viktig for Mo Industripark AS å være et godt vertskap, sier Krane. Som tror at smelteverksindustrien kommer til å spille en meget viktig rolle, langt inn i framtida.

– Det er behov for produktene fra smelteindustrien. Med levedyktige vilkår og utviklingsevne ser jeg mulighet for både videreutvikling og også nyetableringer. Det er tanker om et ambisjonsnivå som vi må våge å tenke høyt, sier Krane.

– Samtidig ligger det store muligheter i nye næringer. Som Arctic Circle Data Center, som er et spennende prosjekt i en ny verden, sier Arnt Krane.

– Det kalde vannet, krafta, det grønne skiftet, arealene, havna, jernbanen, øst-vest-forbindelsen, og kompetansen hos prima folk… Alt ligger til rette for videre vekst.

-----

Mo Industripark AS

  • Eiendoms- og infrastrukturselskapet i Mo industripark. Arbeider for at industrien skal ha best mulige rammebetingelser.
  • Hovedoppgaven er å forvalte, utvikle og utføre drift av eiendommer, infrastruktur, anlegg og utstyr i industriparken, samt tilrettelegge for nyetableringer og markedsføre industriparken som etableringssted.
  • 68 ansatte. Hadde i 2016 en omsetning på 271,2 mill. og et resultat etter skatt på 46,7 mill. 
  • Helgeland Invest AS er største eier, med en andel på 49,28 prosent. Øvrige eiere er Celsa Armeringsstål AS (30,28%), Øijord & Aanes AS (15,86%), Rana Gruber AS (2,5%) og Sintef Molab AS (2,08%)

-----

Helgeland Invest

  • Investeringsselskap stiftet i 1985 under navnet Rana Invest AS. Skiftet i 2007 navn til ROI Invest AS. Ble i 2011, gjennom en fusjon med Helgeland Vekst, til Helgeland Invest AS.
  • Hadde i 2016 en omsetning på 22,7 mill. og et årsresultat på 16,7 mill. kroner.
  • Største eiere er Helgeland Sparebank (48,3 prosent), Helgeland Kraft (13,3 prosent) og Rana kommune (8,6 prosent).