Høyesterett har slått fast at vindkraftutbyggingen ødela samers muligheter for å ha reindrift i områdene hvor vindparken på Fosenhalvøya er bygget. Innskriverne mener dommen bør bety kroken på døra for planene om utbygging på Sjonfjellet. Foto: Heiko Junge / NTB

"Skrinlegg arbeidet med vindkraftverk på Sjonfjellet!"

– Med bakgrunn i Fosendommen mener vi at videre prosess med tanke på å realisere et vindkraftprosjekt på Sjonfjellet er meningsløs, skriver Frode Solbakken og Arnt-Ivar Lillevik.

----------

Debatt # Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning. 

---------- 

Fosen-dommen

I 2010 ga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tillatelse til kraftselskapet Fosen vind DA å etablere to vindkraftverk på Fosen. Tillatelsen ble klaget inn av Fosen reinbeitedistrikt som mente at utbyggingen krenket deres rett til kulturutøvelse. Reineierne fikk ikke medhold av klageinstansen Olje og energidepartementet (OED), og vindkraftverkene sto ferdig i henholdsvis 2019 og 2020 med 151 vindturbiner og et av de største vindkraftprosjektene på land i Europa.

Men reinbeitedistriktet sto på sitt og gikk rettens vei. Den 11. oktober i år kom den endelige dommen. Høyesterett i storkammer kom enstemmig til at reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 er krenket og at vedtakene om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse derfor er ugyldige. Nylig avtroppende sametingspresident, Aili Keskitalo, uttalte etter dommen: «Dette er et varsku til framtidige konsesjoner, men også konsesjoner som allerede er gitt, og det er også et varsku til dem som investerer i vindkraft, om at samiske rettigheter ikke er ivaretatt godt nok i det norske konsesjonssystemet». 

SVs Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken kaller dommen en knusende seier for samene og spår at dommen vil få store konsekvenser for alle nye inngrep i reindriftsområder. Saken skal løftes inn for Stortinget der det vil bli en ny gjennomgang av alle planlagte utbygginger i reindriftsområder.

På Sjonfjellet vil en vindkraftutbygging få store negative konsekvenser for reindrifta. Hestmannen/Strandtindene reinbeitedistrikt er allerede hardt presset og mener at grensen er nådd for hva de kan tåle av ytterligere utbygginger innenfor sine beitearealer. I tillegg til at viktige driv- og trekkruter går tapt, brukes Nesna-halvøya som beiteområder vår og høst. Området vil også miste sin betydning som potensielt kalvingsland, noe som vil være en stor negativ konsekvens på lang sikt. 

Et vindkraftverk på Sjonfjellet med over 100 vindturbiner vil føre til at det aller meste av inngrepsfri natur på Nesna-halvøya går tapt. Området har store arealer med våtmark som er betydningsfullt CO2-lager og CO2-fanger. Dessuten er det et grottelandsskap - en rødlistet naturtype. Sjonfjellet var forøvrig ett av områdene NVE vurderte som ikke egnet for etablering av vindkraft i «Nasjonal ramme for vindkraft på land», i hovedsak pga. reindrift og manglende overføringslinjer for kraft. Nordland har videre pr. i dag et stabilt vannkraftoverskudd på rundt 7 TWh hvilket tilsier at et tilskudd av ustabil vindkraft er helt unødvendig. Til sammenligning bruker Drammen med et innbyggertall på 101 386 rundt 1 TWh årlig.

Lovbrudd i konsesjonsprosessene

Motvind Norge har jobbet i over to år med å kartlegge jussen i vindkraftsakene og kommet fram til at det er begått en rekke lovbrudd i et stort flertall av tillatelsene. De har for eksempel funnet ut at mange grunneiere lokkes med penger eller trues med ekspropriasjon dersom de ikke inngår avtale om å leie bort arealene. Ekspropriasjon er høyst sannsynlig ikke tillatt når kraftoverskuddet er så stort som det er i Nordland. Videre hevder de at som oftest har ikke grunneierne blitt informert eller forstått at avtalen de har inngått, kan overdras til nye selskaper ved salg av konsesjonstillatelser. Et utenlandsk investeringsfond har derfor til slutt blitt mange grunneieres avtalemotpart. Et annet punkt som mange grunneiere ikke er oppmerksom på, er at det er de som står ansvarlige for opprydning av forurensning dersom tiltakshaver går konkurs. Naboer til grunneierne blir systematisk ikke hørt før mange år ut i prosessen hvor saken er kommet så langt at den ikke kan stoppes.

Vetorett for kommunene

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
Nesna kommunestyre har fattet et flertallsvedtak imot vindkraftverk innenfor sine kommunegrenser. Under behandlingen av Stortingsmelding nr. 28 (2019 – 2020) Vindkraft på land høsten 2020 vedtok Stortinget at det ikke skal etableres vindkraft i kommuner som sier nei.

Freyr eller Sjonfjellet Vindpark Holding AS?

Freyr annonserte i Rana Blad 08.02.2021 at vindkraftprosjektet skulle fusjoneres ut av selskapet og over til et nytt selskap, Sjonfjellet Vindpark Holding AS. Dette nye selskapet hadde generalforsamling tidligere i høst der nytt styre ble valgt. Men nå ser vi at Freyr har invitert grunneiere i planområdet for Sjonfjellet vindkraftverk til møte førstkommende torsdag 25. november. Freyr skriver i invitasjonen blant annet at «vi jobber nå aktivt med konsesjonssøknaden for Sjonfjellet vindkraftverk og ønsker å fortelle om prosessen rundt dette». Det råder derfor stor forvirring rundt hvem som gjør hva, og det er behov for en oppklaring. Vil Freyr likevel gå i bresjen for å bygge vindkraftverk på Sjonfjellet? 

Med bakgrunn i Fosendommen mener vi at videre prosess med tanke på å realisere et vindkraftprosjekt på Sjonfjellet er meningsløs. Å forberede en konsesjonssøknad ved å inngå grunneieravtaler slik situasjonen for vindkraftutbygginger i reindriftsområder nå er, anser vi er å villede grunneiere og rettighetshavere på fjellet. For noen betyr dette at de får urealistiske forhåpninger om økonomisk avkastning. For andre vekker det ubegrunnet frykt for tap av beiteområder og verdifull natur. Dette er fullstendig unødvendig. Nå må det settes et verdig punktum i denne saken!

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.