Vil ha kraftig innstramming for fisketurister

Skrevet av Roger Marthinsen
26.02.2020 11:55 - OPPDATERT 26.02.2020 12:03

Enstemmig fylkesting vil ha endringer som skal gi bedre oversikt og kontroll samt redusere ressurssløsing og smugling.

Et enstemmig fylkestinget vedtok i dag en uttalelse, der man støtter Nærings- og fiskeridepartementets forslag til reguleringer av det såkalte turistfisket. Fylkestinget mener at tiltakene som foreslås vil bidra til bedre oversikt og kontroll over ressursuttaket, samt redusere ressurssløsing og smuglervirksomhet (se hele uttalelsen nederst).

Linda Eide, fylkestingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti, mener det er viktig å finne en god balanse mellom fisketurisme som næringsvei i fylket, og fisketuristenes aktivitet.

– Det er ingen tvil om at fisketurisme er en viktig distriktsnæring som skaper arbeidsplasser og aktiviteter mange plasser langs kysten. Men det hersker heller ingen tvil om at bransjen har mistet kontroll i form av uregelmessigheter og lovbrudd. Det er helt nødvendig at man får en bedre kontroll på både ressursuttaket, utnyttelsen av ressursen og ikke minst hvor mye fisk som tas ut av landet, sier Eide.

– Defor er det nødvendig med noen endringer for at denne næringen skal bli sunnere og mer bærekraftig. 
Det har vært forsøkt innstrammet ved å doble bøtesatsene uten at det har hjulpet noe nevneverdig. 
Forslaget fra departementet ivaretar bransjen selv om det foreslås regelendringer, sier Ap-reprsentanten, som påpeker at man gjennom de innstramminger som er foreslått, unngår at man kun tar vare på filetene og kaster resten av fisken, og at det smugles store mengder fisk over grensen.

– Det foreslås også løpende rapporteringer i stedet for månedlig. Det bidrar også til at man får en bedre kontroll og oversikt over denne næringen, sier Eide.

Et av de mest omfattende tiltaene i forslaget er en endring fra dagens ordning med en syv-dagersregel på hvor ofte turister kan ta fisk over grensen. Denne foreslås nå endret til ett år, for å unngå en skytteltrafikk med fisk over grensen. 

– Det er langt fra syv dager til ett år, men det er kanskje nødvendig. Det er gode forslag på tiltak og det blir spennende å  se om de kommer til å fungere, sier Eide. 

Fylkestingets enstemmige uttalelse: 

Fylkestinget viser til høringssak fra Nærings- og fiskeridepartementet om forslag til endring av regler om turistfiske. Bakgrunnen for forslaget er at turistfiske har utviklet seg i en retning med flere uheldige konsekvenser. Fylkestinget mener forslaget vil bidra til bedre oversikt og kontroll over ressursuttaket samt redusert ressurssløsing og smuglervirksomhet. Det er viktig at det avsettes midler til oppfølging av de nye reglene.

Fylkestinget støtter departements forslag til regelendringer som innebærer at:

1.     Det er i utgangspunktet forbudt å føre ut av landet egen fanget fisk eller fiskevarer.

2.     Den som kan dokumentere at fisken er fanget i regi av en registrert turistfiskevirksomhet kan likevel føre ut av landet 20 kg. fisk.

3.     Fisken må være hel, sløyd og hodekappet.

4.     Turistfiskevirksomhetens innrapportering av fangster endres fra månedlig til løpende, og det blir strengere kontroll med at turistfiseanleggene faktisk rapporterer i henhold til gjeldende bestemmelser.

3.     Fylkestinget mener det må gå lengre tid enn 7 dager slik dagens regelverk tilsier, mellom hver gang samme turist kan ta med seg fiskekvote ut av landet fra registrert turistfiskeanlegg.

4.     Selv om fylkestinget støtter forslaget om at bare hel, sløyd og hodekappet fisk kan tas med ut av landet, oppfordres NFD likevel til å finne frem til praktiske løsninger som muliggjør at fisken ikke nødvendigvis må være hel i betydningen ett stykke. Det vil kunne by på praktiske utfordringer for utenlandske turister å få konservert/fryst hel fisk som ikke er oppdelt.

5.     Fylkestinget ser at departementets forslag ikke det totale ressursuttaket i regi av registrerte turistfiskeanlegg. En konsesjonsordning bør derfor vurderes innført i turistfiske. Strengere krav til fangstrapporteringer vil gi et godt kunnskapsgrunnlag for en slik vurdering. Blant annet bør det vurderes krav om fangstrapportering av rødspette.

6.     Fylkestinget er av den oppfatning at alt bi-råstoff fra turistfiske bør føres på land og at registrerte turistfiskebedrifter har et godkjent opplegg for å ta vare på denne ressursen. Herunder bør det kunne tillates at turister tar med seg bi-råstoff fra egen fangst ut av landet, uten fratrekk i kvoten (20 kg). Tiltak som skal hindre sløsing med fiskeressurser kan ikke bare omfatte fiskekjøttet, men hele fisken, inkludert bi-råstoff.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.