Fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, besvarte spørsmål om knutepunkt-flytting. Foto: Thor-Wiggo Skille

Stusser over forskuttert elendighets-konklusjon

Skrevet av Roger Marthinsen
09.10.2018 17:05 - OPPDATERT 09.10.2018 21:23

– Det kan ikke stikkes under en stol at endringer nødvendigvis vil ha negative konsekvenser for noen, men også positive for andre.

Dette svarte fylkesråd Svein Eggesvik, da han besvarte en interpellasjon fra Venstres May Valle, under det pågående fylkestinget i Mosjøen. Tema var det mye omtalte samferdselskartet, der Valle konkret tok opp flyttingen av knutepunktet for Nordlandsekspressen fra Onøy til Stokkvågen.

– Onøy/ Lurøy blir hardt rammet i det nye samferdselskartet. To båter og en ferge mindre gir totalt 43 færre anløp i uken. Å flytte anløpet for NEX fra Onøy til Stokkvågen på fastlandet gir store uheldige konsekvenser for både næringsliv og lokalbefolkning på Onøy. I motsetning til Stokkvågen som har fastlandsforbindelse alternativ å bruke anløpene på Tonnes eller Nesna for reise, påpekte Valle, som mente at flyttingen av knutepunktet er problematisk for somatisk syke mennesker, psykisk syke mennesker, ungdom som skal til kjeveortoped, psykiatri og barnelege. 

150.000 kroner dyrere

Valle tok også opp det økonomiske aspektet ved flyttingen. 

– Målet er å spare penger, men dette vedtaket utløser en svært stor ekstrakostnad og rammer persontrafikk og næringsliv urimelig og uforsvarlig hardt på Onøy/Lurøy. Konklusjonen er at det blir en langt dyrere løsning å flytte knutepunktet fra Onøy til Stokkvågen. Innbyggerne på øyene og Venstre forstår derfor ikke hvorfor dette vedtaket ble fattet, sa Valle og ba Eggesvik om svar rundt økonomi, begrunne flyttingen samt spurte om fylkesrådet er villig til å omgjøre flyttingen.

Samferdselsråd Eggesvik viste i sitt svar til at saken om nytt samferdselskart handler både om økonomiske innsparinger og fremtidsrettet struktur.

– Målet er at omstrukturering av transporttilbudet skal bidra til vekst og utvikling på nordlandskysten. Det blir mulig gjennom en målrettet omprioritering av ressursene. For næringslivet skal det blant annet legges til rette for videre vekst innenfor fiskeri- og sjømatnæringen og utvikling av reiselivsnæringen, svarte samferdselsråden, som i forhold til økonomi svarte at flyttingen av knutepunktet isolert sett vil gi 150.000 kroner i økt kostnad per år. 

Dårlig for noen, bra for andre

Da fylkesrådet la saken frem for fylkestinget var den opprinnelige innstillingen til vedtak at Onøy fortsatt skulle være knutepunkt for NEX. Fylkestingets valgte å endre dette og fastsatte Stokkvågen som anløpssted.

– Det kan ikke stikkes under en stol at endringer nødvendigvis vil ha negative konsekvenser for noen, men også positive for andre. Det har jeg fått hørt når jeg har vært på besøk og i dialog med mange kommuner i Nordland etter fylkestingets vedtak i oktober i fjor. Som representanten Valle vet, har dette medført noen justeringer, altså har fylkesrådet revurdert og imøtekommet viktige behov. For Nex2 ble dette mulig etter en anbudskonkurranse som ga kostnadsreduksjon ut over budsjett, påpeker Eggesvik, som videre ga uttrykk for undring over at Valle kunne slå fast at befolkningen i Lurøy og Træna vil få et dårlig tilbud. 

– Når det gjelder de aktuelle rutene i Lurøy/Træna er ikke det fremtidige rutetilbudet detaljert. Vi skal ha innspillsmøter med kommunene i oktober og november før tilbudet blir endelig bestemt. At representanten Valle på nåværende tidspunkt vet at tilbudet kommer til å bli dårlig, og gi store ulemper for innbyggere og næringsliv, er noe overraskende. Som fylkesråd velger jeg å arbeide for gode løsninger i Lurøy i stedet for å fortvile over lave overføringer og trange budsjetter. Jeg er lydhør overfor Nordlands befolkning, samtidig som vi alle har et økonomisk ansvar å ivareta, sa Eggesvik avslutningsvis i sitt svar. 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.