"Tiden bør være være overmoden for å skrinlegge dette nybygget som har kostet mer enn 50 millioner kroner å utrede

--------–

#Debatt                   

Dette er et debattinnlegg. Meninger og ytringer i teksten står for skribentens regning.          

----------

Forventninger til Helgelandssykehuset

Det er styremøte i Helgelandssykehuset (HSYK) 22 august. På dette møtet er det meningen at fart og retning for det videre arbeid med HSYK blir fastlagt. Vi har forventninger om at HSYK etter 2.5 års ørkenvandring er i stand til å treffe noen rasjonelle beslutninger. Hva betyr det?

For det første bør tiden være overmoden for å skrinlegge dette nybygget som har kostet mer enn 50 millioner kroner å utrede. Denne skrinleggingen kunne ha skjedd på et mye enklere grunnlag enn det som nå foreligger og burde egentlig vært gjort for lenge siden. Allerede for 2.5 år siden påpekte vi at statsråd Høies vedtak ikke var gjennomførbart og vi har gjentatt dette flere ganger. Grunnlaget for en slik konklusjon blitt styrket vesentlig over tid. Hovedgrunnen til denne konklusjonen er at HSYK mangler det meste av egenkapitalen som skal til. Hvis dette nye sykehuset koster 3.5 milliarder kroner, så mangler det 450 mill kroner av et egenkapitalbehov på minimum 700 mill kroner. Hvis sykehuset koster 4.5 mill kroner er mankoen på 650 mill kroner av et totalt egenkapitalbehov på minimum 900 mill kroner. I tillegg forutsettes det vel av Helse Nord skal bidra med 10% i form av et lån på samme vilkår som lån i statskassen. Spørsmålet er hvor Helse Nord med sine underskudd og enorme kostnadsoverskridelser skal hente de pengene? Med en så vidt stor svikt i egenkapitalen er ikke HSYK kredittverdig slik at noe lån i statskassen ikke er oppnåelig. Dermed kan det slås fast med brei penn at noe nybygg i Sandnessjøen ikke lar seg finansiere.

HSYK mangler også bæreevne til å dekke opp eventuelle lån. Hovedgrunnen til det er manglende inntekter som ikke dekker driftskostnadene og da blir det ikke penger til overs for å dekke renter og avdrag. Det betyr at bæreevnen ikke er til stede. Sykehusbygg har utarbeidet en bæreevneanalyse som konkluderte med at noe nybygg har man ikke bæreevne til, men derimot vil man ha en marginal bæreevne til en viss utbygging av eksisterende bygg. Siden den gangen har mange forhold endret seg og det til ugunst for også dette alternativet. For det første er vi inne i en periode med renteøkninger og vi kan kanskje snakke om en fordobling av rentene i 2024 sammenlignet med dagens nivå. Et lån på 3 mrd kroner og en renteøkning på 3% betyr en årlig økning i rentekostnadene på 90 mill kroner. Dette beløpet vil ikke kunne dekkes gjennom de inntektene et nytt sykehus i Sandnessjøen vil gi. I tillegg kommer økte byggekostnader, samt reduserte inntekter for sykehuset i Sandnessjøen blant annet som følge av etableringen av DMSet i Brønnøysund som betyr at pasientgrunnlaget for sykehuset i Sandnessjøen reduseres med 10 000 – 12 000 personer, dvs ca 1/3 ift dagens nivå. Dette betyr at man burde tatt ned bemanningen i Sandnessjøen tilsvarende og frigjort ca 1/3 av sengene. Dette siste kan være en fordel for vertskapskommunen fordi disse sengene kan benyttes i eldreomsorgen og representere en forbedring.

Plasseringen av tarmkreftkirurgien ved sykehuset i Rana kom nok som et sjokk for mange som sokner til sykehuset i Sandnessjøen fordi man trodde at det kunne besluttes

Saken fortsetter under annonsen.
[annonse]
politisk og på en ikke-faglig grunnlag. Når så statsråd Kjerkol i Helgelands Blad har uttrykt at beslutningen var klok, sier det veldig mye og i prinsippet det meste om den saken. En av de sakkyndige oppnevnt av Helse Nord, overlege Hans Wasmuth ved St Olav i Trondheim, har på en helside i Helgelands Blad begrunnet hvorfor man ikke kunne legge tarmkreftkirurgien til Sandnessjøen sykehus. Redaktøren for avisen har i en fotnote bl a karakterisert redegjørelsen som «direkte villedende» uten å kunne påpeke hva det er som gjør at overlegens kronikk kan gis en slik karakteristikk. Innlegget til Wasmuth er ikke noe annet enn en total slakt av HSYK og Helse Nord behandling av tarmkreftkirurgien på Helgeland.  

I en lederartikkel i Helgelands Blad er det gitt følgende kommentar:

«Om få dager kommer forslaget til utbyggingsprogram med tomtevalg i Sandnessjøen. Snart får vi vite om den forferdelige kreftkrangelen, med all dens demagogi fra Rana-miljøet, har medvirket til å slå lufta ut av utbyggingen i Sandnessjøen».

Da vi leste dette stusset vi. Hva betyr dette? Det kan neppe være et ledd i folkeopplysningens tjeneste for demagogi fra Rana-miljøet er ukjent for oss. Gjennomgangstonen i det Rana-miljøet har gitt uttrykk for er at det er ingen faglig basis for å legge tarmkreftkirurgien til Sandnessjøen sykehus. Dette er det samme som de sakkyndige oppnevnt utpekt av Helse Nord har gitt uttrykk for. Også Helse Nords adm direktør oppfattet det slik, men prøvde seg på en slags «frekkis» der sykehuset i

Sandnessjøen fikk to år på seg til å bygge seg opp faglig. Ingen har støttet dette, heller ikke styret i Helse Nord. Statsråd Kjerkol mener beslutningen var klok om å legge dette til Rana sykehus. Det er jo i Rana det største medisinske fagmiljøet på Helgeland befinner seg. Så under normale omstendigheter er nok det løpet kjørt ut fra en overveldende faglig basis.

Det hevdes med bred penn at fjerningen av tarmkreftkirurgien fra Sandnessjøen ødelegger  hovedsykehuset. Det er ikke noe faktisk og faglig grunnlag for å mene det, noe som flere ganger er understreket av Helse Nord. Et hovedsykehus i Sandnessjøen har hele tiden vært en ide uten noe faktisk innhold. Det som umuliggjør dette prosjektet er de forhold som vi har påpekt. I tillegg kommer en stadig svakere rekrutteringsevne. Det å rekruttere og beholde fungerer heller ikke. Erfarne folk slutter fordi det er ikke noe blivende sted. Det er ikke overraskende for oss. Bjørn Haug som tidligere jobbet ved sykehuset i Sandnessjøen, men som nå har flyttet sørover og tjenestegjør som hjertespesialist ved Ahus, har i en polemikk med Hans Wasmuth i Helgelands Blad (2/8-2022) gitt uttrykk for at «dersom det finnes tungtveiende grunner til at byen (dvs Sandnessjøen) ikke kan huse en slik institusjon, må det fram i lyset, saken må behandles på nytt og vedtaket omgjøres». Det er ingen stor jobb å gjøre nettopp det Bjørn Haug gir uttrykk for.

Styret i HSYK må manne seg opp og konstatere at forhenværende statsråd Høies planer ikke lar seg realisere. Deretter må det legges til rette for et normalt vedlikehold og ikke fortsette med dagens sulteforing der anleggsmidlene bare forringes. Så bør man avklare hva som skal være innholdet i det polikliniske tilbudet i Mosjøen. Det er en skandale at det 2.5 år etter beslutningen av statsråd Høie ikke er avklart. Det er høyst merkelig at noen slik plan ikke foreligger. På styremøtet i februar 2022 vedtok styret i HSYK å kjøpe inn ny CT til sykehusene i Sandnessjøen og Rana og samtidig utlyse som en opsjon på en CT også til sykehuset i Mosjøen. Når man utlyser ny CT til et sykehus som er besluttet nedlagt er det vel en plan bak det. 

Ny plan må utformes for HSYK, etter at man har besluttet å terminere den ørkenvandring som man har befunnet seg i altfor lenge.  Nåværende plan har vist seg å være til stor skade for befolkningen på Helgeland.

Børge Hundnes
Per Waage

****

Les mer om:

Helgelandssykehuset