Flertallet i kommunestyret gikk for å trekke innsigelsen. Foto: Hedda Hiller

Trekker innsigelse mot utbygging

Skrevet av Hedda Hiller
04.09.2018 17:37 - OPPDATERT 05.09.2018 07:02

– Det blir for lettvint å snu på flisa etter en så viktig sak har vært i systemet i mange år.

Kommunestyret valgte i mai 2014 å komme med innsigelse mot bygging og drift av Hjartås kraftverk i Ranelva. Hovedbegrunnelsen for innsigelsen var at Rana kommune mener at redusert vannføring, landskapspåvirkning og andre miljøeffekter i Ranelva som følge av gjennomføring av Hjartås kraftverk vil redusere den tiltenkte miljøgevinsten som er lagt til grunn i for å prioritere Ranelva i nasjonal sammenheng med tanke på vannslipp og magasinrestriksjoner i revisjon av vannkraftkonsesjonen. 

I juni fikk Rana kommune en henvendelse fra MIP Miljøkraft AS med anmodning om å trekke innsigelser og revurdere standpunkt til utbygging av Hjartåsen kraftverk med nettilknytning.

MIP Miljøkraft AS hevder i sin henvendelse at de etter kontakt med Rana kommune og høringsrunder med både NVE og OED gjennomført justering av planene for Hjartås kraftverk for å imøtekomme krav til prosjektøkonomi og til miljøinnvendinger som har framkommet fra kommunen og andre høringsparter.

Vedlagt til saken ligger en blant annet en lang liste med oppdaterte konsekvensutredninger knyttet til blant annet  fisk, pattedyr, fugl, kulturminner, forurensing, reindrift og øvrige naturinngrep. Konklusjonen i rapporten er at ingen vesentlig samlet belastning er registrert. Saken ble derfor lagt fram for kommunestyret på nytt i dag. 

RÅDMANNEN ØNSKET Å OPPRETTHOLDE INNSIGELSEN

Rådmannen ønsket i sin innstilling å opprettholde innsigelsen, og at Rana kommune heller ber utbygger vurdere å fremme ny konsesjonssøknad til NVE med all siste kunnskap og tilleggsinformasjon samlet for å få inn nye høringsuttalelser fra berørte parter i saken. Det forslaget ble nedstemt i kommunestyremøtet. 27 av kommunestyrets medlemmer valgte heller å stemme for Rana arbeiderpartis forslag om å trekke innsigelsen, og å be tiltakshaver flytte inntaket til nedstrøms terskel, for å sikre at vannspeilet ovenfor terskelen opprettholdes, uansett vannføring i elva. 

(Saken fortsetter under bildet)

Rådmannens innstilling var å opprettholde innsigelsen.

Både Sp og Venstre tok til motmæle mot dette forslaget. 

[annonse]
– Alle faginstanser råder oss til å ikke tillate denne utbyggingen. Det er per i dag ikke minstevassføring i området. Elvene er tørrlagt i flere mil, også skal vi komme å si at vi trekker vår innsigelse med bakgrunn i nye opplysninger? Om et flertall i kommunestyret velger å gå i mot alle faginstanser setter det oss i et litt merkelig lys. Jeg hadde håpet vi skulle stille oss på det administrasjonen foreslår. Jeg mener de har en fornuftig tilnærming til denne problematikken, sa Røssvoll.

Mats Hansen uttrykte at Røssvoll sa mye av det han hadde på hjertet. 

– Det blir for lettvint å snu på flisa etter en så viktig sak har vært i systemet i mange år. Vi kan ikke bare snu uten at det etter mitt skjønn er noen store endringer. Alle vassdrag som er utbygd har en eller annen form for med negativ innvirkning på naturen, og derfor må vi være varsomme når vi tillater nye. Jeg mener kommunestyret gjør slett innsats når de snur uten en større høringsprosess eller debatt rundt saken. Det er litt useriøst, sa Hansen, og møtte motbør fra ordfører Geir Waage. 

(Saken fortsetter under bildet)

Venstres Mats Hansen.

– Vi har vært på befaring, og vi har fått nye opplysninger på bordet. Det blir i siste instans opp til olje- og energidepartementet om man her skal gå en ny runde eller ikke. Er det useriøst å se på en sak på nytt når det har kommet inn nye vurderinger? Det er jeg selvsagt uenig i. Det vi snakker om her, er et flomkraftverk som vil produsere i forbindelse med regn på høsten, og smelting på våren. Det vil spare vann i magasinene, ved å føre kraften fra flomkraftverket inn i industriparken. Det synes jeg er både nytenkende og nyskapende. Vi må tenke nytt i forhold til det grønne skiftet og fornybar energi, og åpne for muligheter for minikraftverk og vindmøller. Jeg synes dette er spennende, fornuftig og fremtidsrettet, sa ordføreren. 

MINNET OM BEFARING

Johan Petter Røssvoll ønsket heller modernisering av eksisterende kraftverk. 

– Vann som kommer ned Dunderlandsdalen passerer også Reinforsen og Langvatn kraftverk. Jeg tror vi hadde stått oss bedre på å invitere til en modernisering av Reinforsen kraftverk. Det kunne slått positivt ut økonomisk, sa Røssvoll, og fikk svar fra Waage. 

(Saken fortsetter under bildet)

Johan Petter Røssvoll (Rana Sp)

– Jeg inviterte til en debatt om sirkulær økonomi, grønt skifte og tiltak for å nå våre fremtidsmål. Jeg registerer at Røssvoll ikke er så opptatt av det, og det er hans valg, sa ordføreren. 

Knut Bjørgen lurte på hvorfor Reinforsen kraftverk i det hele tatt kom opp. 

– Har vi sat nei til ei renovering av Reinforsen? Hva har det med saken å gjøre? Det vil jeg gjerne har et svar på. 

Røssvoll brukte sin replikk på å minne på befaring i neste MPR-utvalgsmøte. 

– Jeg håper så mange som mulig blir med på befaring den 13. september.