Illustrasjonsfoto: Helgelandssykehuset Foto: Helgelandssykehuset

"Vi må sikre at beredskap og følgetjeneste blir trygt og forutsigbart for de gravide og fødende"

FØDETILBUDET HSYK 2025

Styret i Helgelandssykehuset har vedtatt å utsette prosessen HSYK 2025. Blant annet fordi det er ønskelig om et seminar om fremtidig fødetilbud på Helgeland. 

I styresak 27-19 sitat står det, sitat: ” for at styret skal få belyst best mulig beslutningsgrunnlag er det avgjørende at alle viktige elementer er tilstrekkelig belyst. I styremøte 26.februar kom spørsmålet om eget styreseminar om fødetilbudet. Flere av høringsinstansene har også etterlyst en grundigere behandling av dette spørsmålet. Adm.direktør mener spørsmålet rundt fødetilbudet i en ny sykehusstruktur fortjener like stor oppmerksomhet som andre tema og foreslår derfor et seminar i tilknytning til styremøte 30.april. Det vil sikre et enda bedre beslutningsgrunnlag ”

Den norske jordmorforening mener det er en klok avgjørelse å gjennomføre et slikt styreseminar.

Den norske jordmorforening er opptatt av at Helgelandssykehuset også i fremtiden skal ha et trygt og godt fødetilbud til kvinnene i regionen. Vil vi påpeke at det vil kreve kompetanse og god bemanning for å ivareta hele pasientforløpet i svangerskaps-, fødsels- og barseltid. Det må også legges til rette for gode pre-hospitale tjenester og samhandling med kommunene.

I vårt høringssvar pekte vi på punkter som må være implementert i HSYK 2025 for å sikre et godt og trygt fødetilbud til kvinnen og hennes familie på Helgeland.

Helgelandsykehuset har i dag fødeavdeling i Mo i Rana og Sandnessjøen, fødestue i Brønnøysund og poliklinisk tilbud i Mosjøen. Ved en endring i fødetilbudet vil det gi økt reise vei for mange

På grunn av lange avstander, geografi og perioder hvor vær kan forhindre transport mener vi et desentralisert tilbud er viktig. Dersom det blir ett sykehus og en fødeavdeling må det etableres et tilbud til gravide med lang reisevei slik at disse kan komme å bo nært fødeavdelingen i påvente av fødsel, f.eks et pasienthotell.

Antallet fødende med mer enn 1,5 times reisevei har økt i takt med at fødetilbud er lagt ned de siste 40 årene. Nasjonal helse og sykehusplan skal sikre likeverdige tjenester uansett hvor du bor i landet, utfordringer med geografi og reisevei til fødeinstitusjonen må vektlegges når det skal bestemmes hvilken organisering Helgelandsykehuset skal ha.

Følgetjenesten

Den norske jordmorforening mener følgetjenesten og de pre-hospitale tjenester vil bli viktige faktorer i Helgelandssykehuset. Vi må sikre at beredskap og følgetjeneste blir trygt og forutsigbart for de gravide og fødende. Det innebærer bl.a at kommunene må ha nok beredskap i forhold til antall gravide.

Mange har, og vil få lang reise vei til nærmeste fødeenhet. Det å da ha muligheten for følge av jordmor vil oppleves som en trygghet. Det er også viktig for oss å påpeke at kriteriet for å oppnå krav om følgetjeneste må reise vei beregnes fra kvinnens bosted og ikke fra f.eks kommunesentret.

Samhandling med kommunene

Den norske jordmorforening mener godt tverrfaglig samarbeid med fagpersoner i kommunehelsetjenesten er viktig for å gi den beste omsorgen og oppfølging til den gravide og fødende.

Barselomsorgen er i endring. Flere kvinner reiser tidligere hjem fra sykehuset enn før. Det forutsetter et organisert barseltilbud på hjemstedet. Ved fødeavdelingen i dag får barselkvinnen og far være med sitt nyfødte barn til de føler seg trygg nok i foreldrerollen til å reise hjem. Derfor er det viktig at også i den fremtidige sykehusstrukturen sikres mor og barn en god barselomsorg, enten på barselavdelingen på sykehuset eller med et utbygget tilbud på hjemstedet.

Ved tidlig utreise forutsettes det et godt utbygd tilbud i kommunen for å gi hjemmebesøk av jordmor innen 1-3 dager.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.