Fylkesråd for kultur, Kirsti Saxi (SV). Foto: Bodø Nu

Varsler kultur-kutt på titalls millioner

Skrevet av Roger Marthinsen
26.02.2020 06:00

– Først og fremst er det de økonomiske utfordringene som er bakgrunnen for at det kan komme endringer og kutt, men det er også en god anledning til å se på om kulturmidlene er godt nok brukt.

– Fylkeskommunen er inne i en prosess med store kutt for å få budsjettet i balanse. For kultur, miljø og folkehelse vil det si en reduksjon på 42 millioner kroner i perioden 2019 til 2022, sier fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Kirsti Saxi.

Nordland fylkeskommune holder på med en gjennomgang av kulturområdet, som del av det større arbeidet med å gå gjennom alle områder av fylkeskommunens virksomhet. Arbeidet startet allerede i 2019, og kommuner som kan bli berørt har allerede blitt kontaktet med et første varsel om at det kan komme endringer.

– Dersom vi skal få til innsparingene som fylkestinget har vedtatt, er det nødvendig å varsle kommunene om mulige endringer, sier Saxi.

Fylkesråden viser til at endringer og kutt av avtaler gjerne tar mer enn et år, og at det er viktig at kommunene i Nordland blir orientert og tatt med på råd.

–  I den videre prosessen vil kommunene så snart som mulig inviteres til dialog med fylkeskommunen om avtaler vi har, og hvordan det videre samarbeidet skal være, sier Saxi.

Det arbeides med hvordan kultur, miljø og folkehelse kan ta sin del av innsparingene som må gjøres i Nordland fylkeskommune, noe som også inkluderer å redusere og effektivisere sentraladministrasjonen på avdelingen. Der er flere stillinger allerede trukket inn.

– Først og fremst er det de økonomiske utfordringene som er bakgrunnen for at det kan komme endringer og kutt, men det er også en god anledning til å se på om kulturmidlene er godt nok brukt. En del ordninger har vært et viktig redskap for å sikre kontinuitet og en langsiktig, forutsigbar drift av ulike kulturvirksomheter i Nordland. Det gjelder for eksempel distriktsmusikerordningen, som nylig har vært oppe i mediebildet. Samtidig har noen av ordningene også bidratt til en statisk bruk av midler, slik at fylkeskommunens samlede bruk av midler innen kulturfeltet ikke har endret seg nok i takt med samfunnet for øvrig, sier Saxi. 

Kulturdepartement har nå en gjennomgang av sine avtaler og ser på hvilke oppgaver som skal flyttes ut som en følge av regionreformen. Det er blant annet antydet at ansvaret for Nordland teater kan bli overført fra stat til fylkeskommune. De forestående endringene på nasjonalt hold gir Nordland fylkeskommune mulighet til å ta et større ansvar for den regionale kulturpolitikken. 

– Den økonomiske situasjonen vi nå er oppe i er en anledning til å reforhandle og justere avtaler for å tilpasse dem til dagens realiteter og behov. Jeg har ambisjoner om at hele Nordland også i framtiden skal være et relevant og viktig kulturfylke både for barn og unge, publikum og aktører, sier Saxi.

 

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.