"Vi er mange som har stor forkjærlighet for de små, fådelte skolene som ligger der barna bor"

Skrevet av Tone Øvermo Bruun
14.04.2018 11:09

LESERBREV: Finneidfjord Arbeiderlag ved leder Tone Øvermo Bruun reagerer på forslag om å flytte 5.-7. trinn fra Finneidfjord skole.

Endring av skolekretsgrense og flytting av 5. – 7. trinn fra Finneidfjord skole til Hemnes Sentralskole

Finneidfjord Arbeiderlag v/styret har behandlet høringsnotatet om endring av skolekretsgrense og flytting av 5.- 7. trinn fra Finneidfjord skole til Hemnes Sentralskole.

Innledning

Vi vil først påpeke at det ikke er protokollert at rådmannen orienterte kommunestyret den 1. mars 2018 om høringsnotatet og frister.

Høringsnotatet er heller ikke publisert på kommunens heimeside under overskriften «Kunngjøringer, høringer og pressemeldinger» slik som man kan forvente.

For det tredje vil vi minne om følgende vedtak i sak 78/17, kommunestyremøtet 14.12.2017:

Bruk av disposisjonsfond strykes og erstattes av spesifiserte rammekutt i henhold til rådmannens liste med unntak av:

  • Ungjobb kr 300 000,-
  • 5.-7.klasse Finneidfjord 457.329,-
  • Ledsagertjeneste 222.976,-

Dette vedtaket må oppfattes som vedtak om opprettholdelse av normal drift ved Finneidfjord skole som 1-7 skole i hele 2018, og så lenge dette vedtaket ikke er opphevet i et senere kommunestyremøte forutsetter vi at vedtaket står ved lag. Premissene for å sende denne saken ut på høring nå er dermed ikke tilstede.

Finneidfjord Arbeiderlag mener rådmannen har sendt ut et høringsnotat som mangler en grundig utredning av konsekvensene ved en flytting av mellomtrinnet. Vi kan heller ikke se at rådmannen har vurdert alternative innsparingstiltak i enhet skole sett under ett.

Med dette som utgangspunkt har Finneidfjord Arbeiderlag – som aktør i skolens nærmiljø og del av lokalsamfunnet- likevel valgt å avgi følgende uttalelse i saken:

Når det foreslås endringer i skolestrukturen som ikke er basert på faglige og pedagogiske vurderinger, men av rent budsjettmessige forhold, er det tid til å reise en debatt om hva vi vil med de små skolene våre. Mange mennesker blir berørt av en endring i skolestrukturen, mange foreldre og barn er svært opptatt av hva som kan skje når skolestrukturen endres, som i dette tilfellet betyr at mellomtrinnet på ei lita skole i ei lita bygd foreslås flyttet.

Uten å begrunne eller bevise sine påstander konkluderer rådmannen allerede i sitt høringsnotat at

  • «en slik endring (endring av skolekretsgrense og flytting av 5. – 7. trinn fra Finneidfjord skole til Hemnes Sentralskole) vil være av betydning og til det beste for elevene»
  • at «det er viktig å ha et tilfredsstillende læringsmiljø»
  • at en kostbar skolestruktur til slutt vil gå ut over den enkelte elev.

Det er lett å glemme at det trengs et helt lokalsamfunn for å oppdra et barn. Vi er mange som har stor forkjærlighet for de små, fådelte skolene som ligger der barna bor. Disse skolene har etter manges mening større muligheter for å skape et rikt læringsmiljø og et tettere sosialt nettverk enn de store skolene.

De små skolene ligger i barnas nærmiljø. Midt i livet, der barna hører til. På skolevegen passerer de naboene, veiarbeiderne og postmannen. De blir sett av noen som kjenner dem. Og foreldrene er aldri for langt unna. Med fantasi og pågangsmot hos foreldre og lærer kan disse skolene bli kulturtoget og «lokomotivet» i lokalsamfunnet. Et sted der flere generasjoner møtes og der læring skjer til alle livets tider.

Historisk tilbakeblikk

Det har aldri vært ro om Finneidfjord skole, men «alltid» vært forslag om enten legge ned skolen, endre klassetrinnene eller flytte elever fra andre skoler hit. Kommunens politiske og administrative ledelse har i «all tid» forsøkt å bruke Finneidfjord skole som salderingspost i økonomisk vanskelige tider. Blant de tallrike eksempler på dette nevnes her forslagene på 2000-tallet:

✓ 2000: Vedtak om å slå sammen Bjerka og Finneidfjord skolekrets

✓ 2004: Flytte Finneidfjord skole til Bjerka
✓ 2009: Flytte Bjerka skole til Finneidfjord
✓ 2013: Flytte mellomtrinnet ved Finneidfjord skole til Hemnes
✓ 2015: Flytte mellomtrinnet fra Finneidfjord skole til Hemnes

✓ 2017: Flytte mellomtrinnet fra Finneidfjord skole til Hemnes

✓ 2018: Flytte mellomtrinnet fra Finneidfjord skole til Hemnes

Læringsmiljø

Rådmannen sier at «det er viktig å ha et godt læringsmiljø».

Vår påstand er at alle klassene ved Finneidfjord har et godt læringsmiljø. Vi viser bl.a. til at vi er blitt gjort kjent med at 5.klasse ved Finneidfjord skole skårer over fylkesgjennomsnittet på nasjonale prøver i matematikk til forskjell fra kommunegjennomsnittet som ligger langt under landsgjennomsnittet.

Elever med spesielle behov vil ha behov for de samme ressursene uansett hvilken skole de går på, og ofte vil en elev i en stor gruppe kreve mer tilrettelegging undervisning enn i en stor gruppe. Finneidfjord skole har dessuten tilrettelagt klasserom for elev med sansemotoriske problemer.

Lærerne som jobber i små fådelte skoler har ofte utviklet gode egenskaper og kunnskaper om å legge til rette for god undervisning i aldersblandede grupper. Et annet argument som er brukt i forbindelse med aldersblanding som faglig ressurs er muligheten til å lære av hverandre. Forskere mener at en bør utnytte muligheten til at eldre barn kan undervise de som er yngre.

Små skoler i bygdesamfunn har potensialet i seg til å skape læringsaktiviteter som er godt forankret i lokalbefolkningen, lokal natur og lokalt næringsliv, og derigjennom tilpasse opplæringen på en god måte. Dette er det verdt å ta vare på.

Sosialt miljø

Det påstås at 5.-7. trinn vil få et større sosialt nettverk ved å måtte busses til Hemnes Sentralskole, i tillegg til at de vil få flere aktivitetstilbud som idrett og kulturskole. Rådmannen sier ikke noe om hvilke tilbud innen idrett og kulturskole som er bedre tilbud på Hemnes enn i Finneidfjord.

For det første: Kulturskolen finnes – eller skal finnes – i alle skolekretsene i følge kulturskolens heimeside https://www.hemnes.kommune.no/om-kulturskolen.336840.no.html, der det heter:

"Vi har også undervisningslokaler i Hemnes Ungdomsklubb, Finneidfjord skole, Bjerka Skole og Bleikvassli Skole."

I Finneidfjord har vi dessuten et aktivt idrettslag som har aktiviteter året rundt, fotball, ski m.m., aktiviteter som ikke krever at deltakerne fraktes i bil til eller fra. Skolen gjennomfører mye av sin undervisning ute i naturen, i alle årstider og i alt slags vær – isfiske på fjorden, aketur, fjell- og skogsturer og andre turer i nærmiljøet, mm.

Både elever og foreldre peker på det sterke samholdet som er mellom ungene i Finneidfjord, ungene leker i lag og er sammen både i skoletiden og i fritiden. Flytting til Hemnes betyr bussing av elevene, de vil måtte starte tidligere hjemmefra og kommer senere heim enn hva som er tilfelle i dag.

Ungene går sammen til og fra skolen, og fordi de største ungene slipper å starte skoledagen tidligere enn i dag og avslutter den tidligere enn hva som er tilfelle på Hemnes Sentralskole har ungene mere tid til å være sammen etter skoletid enn hva som vil skje ved flytting og bussing til og fra Hemnesberget. Forskning viser også at elever på fulldelte skoler i mye mindre grad leker aldersblandet i friminuttene, og at fådeltskolene slik sett har en fordel her. Eldre barn har stor påvirkningskraft på de som er yngre. Det er altså viktig at barn i ulike aldre samhandler med hverandre for at kultur, tradisjoner og samfunnssosialisering skal føres videre.

Skolens plass i nærmiljøet

Det er i denne omgang snakk om å flytte mellomtrinnet fra Finneidfjord skole til Hemnes Sentralskole. Det betyr at fra høsten 2018 vil 20 elever, 2 lærere og 35% assistent flyttes til Hemnes. Med dagens elevtall er da 26 elever og 200 % lærerressurs enn så lenge tilbake på skolen.

Finneidfjord skole har i alle år vært truet med nedleggelse, flytting, strukturendringer, flytte andre skoler hit, osv. Elever, ansatte, foreldre, nærmiljøet i Finneidfjord har aldri kunnet stole på at skolen forblir et fast samlingspunkt i bygda. Skolen står sentral f.eks i forbindelse med 17.maifeiringer på stedet, grøtfest med juletregang og ungene står for underholdningen, samtidig som skolen er en viktig faktor for at barnefamilier velger å flytte til og bosette seg i bygda. Rimelige boliger og ei god – og kommunens eneste helsefremmende – skole, trafikksikker skoleveg, gode lærere som kjenner alle ungene er faktorer som fremmer tilflytting og bolyst mer enn mange andre faktorer.

Lettere overgang til U-skolen

Det angis som fordeler ved å flytte mellomtrinnet fra Finneidfjord skole til Hemnes Sentralskole at det vil lette overgangen til ungdomsskolen. Overgangen til ungdomsskolen planlegges godt, og har hittil ikke ført til problemer for elevene fra Finneidfjord.

➢ Dette blir dermed et argument som ikke holder.

Opprettholde full deling v/Hemnes sentralskole.

Det er ikke noe som taler for at full deling v/Hemnes sentralskole ikke vil bli opprettholdt i framtida, dvs det er oss bekjent ikke snakk om å slå sammen trinn ved skolen.

➢ Dette blir dermed et argument som ikke holder.

Frigjøre areal

Hva skal ev. et ubrukt klasserom kunne brukes til? Rommet må fortsatt varmes opp sammen med resten av skolen, for å unngå forfall må det renholdes og ev. vedlikeholdes.

➢ Det er ikke godtgjort at ev. frigjort areal (klasserom) fører til innsparing.

Nedbemanning som naturlig avgang

Flytting av mellomtrinnet fra Finneidfjord skole til Hemnes Sentralskole skal ifølge rådmannens høringsnotat sørge for årlig innsparing på 1,3 millioner kroner. Det er uklart om alle effektene – alle plusser og minuser - med flyttingen er med i regnestykket, og om det i det hele tatt er mulig å oppnå såpass stor innsparing i enhet skole sett under ett som følge av dette tiltaket.

Det sies at nedbemanningen skal tas ved naturlig avgang. Dersom dette skjer, og ca. 200% lærerstilling fjernes i hele enhet for skole, sitter man da ikke igjen med ekstrakostnader til skoleskyss dersom man skal busse elevene til Hemnes?

Rådmannen har ikke drøftet konsekvenser av at det etter hvert blir to klasser med 28 elever på mellomtrinnet på Hemnes sentralskole, vil det bli klassedeling? Hva vil det si for bemanning? Hva med kostnader og ressurser, administrasjonsressurser, arealer?

All den tid vi vet at ca 85 % av skolens budsjett er lønn, må det kunne forventes at det gjøres ei vurdering av om vi med reduksjon av antall ansatte/stoppe nyansettelser vil kunne oppnå samme effekt som å flytte skoleklasser fra en skole til en annen.

Rådmannen har ikke presentert noen oversikt over alderssammensetning og ev. ansatte som er klar for å gå av med pensjon/over til redusert stilling (AFP), så det er ikke mulig på nåværende tidspunkt å vurdere alternative innsparingsmåter.

Hemnes Arbeiderparti har programfestet at vi vil opprettholde dagens skoletilbud på alle fem tettstedene i kommunen.

Med dette som bakgrunn sier Finneidfjord Arbeiderlag et klart NEI til endring av skolekretsgrensene, et klart NEI til flytting av mellomtrinnet til Hemnes Sentralskole.

Finneidfjord Arbeiderlag

v/leder Tone Øvermo Bruun

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.