Fylkesråd i Nordland Linda Helèn Haukland t.v. og fylkesråd i Troms og Finnmark Karin Eriksen.

"Vi kan bidra til et grønt skifte i det store bildet"

Naturressurser og mineraler - til det grønne skiftet

I hverdagen er vi omgitt av verktøy og utstyr som er utarbeidet av våre naturressurser, mineraler og metaller, noe vi er avhengige av i en moderne hverdag. Den teknologiske utviklingen skjer i rekordfart, der vi samtidig som vi forbruker skal forvalte vår natur og naturressurser på en bærekraftig måte for å oppnå FNs bærekraftsmål om å redusere klimagasser med 40-50% innen 2030. Skal vi oppnå dette målet må vi handle nå, og mineralnæringen er en avgjørende del av løsningen. Det er fra denne næringen vi får viktige elementer som er med på å redusere klimagass-utslipp til eksempelvis el-biler og ny klimavennlig teknologi.

Nordområdene peker seg særlig ut som et viktig område for bærekraftig utnyttelse av disse ressursene. 

I nordområdene har vi ressurser til kompetanseutvikling, innovasjon og forskning. Vi har velutviklet prosessindustri, grønn energiproduksjon og teknologiutvikling i verdensklasse. Vi er også verdensledende på seriøst arbeidsliv. Vi kan bidra til et grønt skifte i det store bildet, samtidig som vi bidrar til å gjøre selve næringen mer moderne og uten varige fotavtrykk. Videre er vi opptatt av at lokalsamfunnene - der verdien skapes - skal få en større andel av verdiskapningen for å skape gode og attraktive lokalsamfunn.

En undersøkelse av Norges geologiske undersøkelse (NGU) anslår at potensialet i Norge for kjente og undersøkte metall- og mineralressurser er på rundt 2 500 milliarder kroner i førstehåndsverdi, der en god del av disse ressursene ligger i nord. Nord-Norge har i tillegg prosessindustri og fornybar vannkraft, som gir landsdelen et meget godt utgangspunkt for foredling av mineralressursene og utvikling av nye produkter i verdikjeden fra råvare til ferdig produkt.

Fylkeskommunene i landsdelen har derfor i felleskap utarbeidet en mineralstrategi i og for Nord-Norge, der visjonen er å utvikle en bærekraftig mineralindustri i landsdelen, for å oppnå FNs bærekraftsmål og gi et bidrag til det grønne skiftet. 
Målet vårt er å bidra til å etablere et godt rammeverk for mineralindustrien som stimulerer til og legger grunnlaget for en verdiskapende og lønnsom næring, der bedriftene leverer på høyeste nivå både på kvalitet, legitimitet og på sosial- og miljømessig bærekraft. Derfor er vi også opptatt av at kapitaltilførsel og investorer til næringen må være seriøse og kjente.

Oppstart av ny mineralvirksomhet krever ofte lang planlegging, store investeringer og derfor både mye og langsiktig kapital. Mineralvirksomhet krever også ofte store arealer, og kan derfor komme i konflikt med andre arealkrevende næringer og interesser som reindrift, naturmiljø og kulturminner. Dette er noe som må håndteres på en god og respektfull måte. Vi vet også at tiden det tar fra en forekomst blir påvist til den evt. kan settes i drift, kan oppfattes av flere som lang og uforutsigbar. Vi er nå i gang med et samarbeid med Direktoratet for mineralforvaltning og Miljødirektoratet for å forbedre disse prosessene. 

Vi vil spille på lag med kommunene, som bør ha god kunnskap om hvilke mineralressurser de har, hvor ressursene ligger og hvilke verdier de utgjør. Vi arbeider med å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig både kommunalt og regionalt nettopp for å sikre at forvaltningen av ressursene skjer på en forsvarlig og helhetlig måte. Videre er det viktig å spille på lag med våre utdanningsinstitusjoner, der tilgang på kvalifisert arbeidskraft og utvikling av ny kunnskap er avgjørende. Gode utdanningstilbud, tilrettelegging for forskning og innovasjon til næringen er viktige faktorer for kunnskapsbasert vekst. 

Vi mener at dersom vi gjennomfører en løsningsorientert og nytenkende næringspolitikk kan mineralnæringen oppnå samme internasjonale status som norsk prosess-industri og olje-/gassindustri: Teknologisk ledende, nytenkende, miljøeffektiv og bærekraftig. Nord-Norge kan bli en viktig leverandør av bærekraftige mineraler i en verdensledende teknologi- og industriutvikling basert på de råvarene som framtiden er avhengig av. 

Denne uken har regjeringen satt ned et utvalg som skal se nærmere på forbedringer av Mineralloven. Vi ønsker at utvalget skal bidra til ekspansiv norsk mineralstrategi, og sikre forutsigbare rammer for at mineralindustrien skal bli en mye større og viktigere næring i nord. Vi har forventninger til at det nye utvalget tar oss et skritt videre mot å realisere det grønne skiftet.

[annonse]
----------

LES OGSÅ:

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.