Direktør i NAV Nordland Cathrine Stavnes.

– Vi ser at denne gruppen er særlig berørt av korona-tiltakene

Skrevet av Roger Marthinsen
20.10.2020 10:26

Færre mottar arbeidsavklarings-penger, men Nordland har landets nest høyeste andel av unge mottakere. – Unge under 30 år er en hovedprioritering, sier NAV-direktør Cathrine Stavnes.

I september 2020 var det 5 243 personer i Nordland som mottok arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette innebærer en nedgang på 40 personer i løpet av tredje kvartal 2020. Sammenliknet med samme måned i fjor er det en nedgang på 154 personer, noe som tilsvarer en reduksjon på 2,9 prosent.

I Nordland var det i september 3,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år som var mottakere av arbeidsavklaringspenger, noe som er samme andel som landet som helhet. 

I andre kvartal 2020 sluttet 813 personer å motta arbeidsavklaringspenger. Sammenlignet med andre kvartal 2019 er det 59 færre personer med avgang fra arbeidsavklaringspenger. I løpet av tredje kvartal 2020 ble 787 nye personer registrert som mottakere av arbeidsavklaringspenger i Nordland. Det er 9 flere enn i tredje kvartal i 2019. 

Det var økning i antall mottakere av arbeidsavklaringspenger tidligere i år, og spesielt i perioden mars-mai. Dette har bedret seg, men vi ser fortsatt at det er færre som slutter med arbeidsavklaringspenger enn samme periode i fjor, og det er noen flere nye mottakere.

– Utviklingen vi har sett etter mars kan relateres til koronapandemien, sier Cathrine Stavnes, direktør ved NAV Nordland. - I dagens situasjon er det viktigere enn noensinne at vi i NAV har et godt samarbeid med arbeidsgivere, helse og utdanning.

Blant unge under 30 år var det registrert 1.307 mottakere av arbeidsavklaringspenger, noe som utgjør 3,7 prosent av befolkningen i aldersgruppen 18-29 år. Det har vært en nedgang på 28 personer i løpet av tredje kvartal 2020, og sammenliknet med samme måned i fjor er det 36 færre unge mottakere av arbeidsavklaringspenger. 

Av de øvrige fylkene er det kun Agder (med 4,5 prosent) som har høyere andel enn Nordland blant unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger. For landet som helhet er andelen unge under 30 år med arbeidsavklaringspenger på 3,1 prosent. 
 
– Unge under 30 år er en hovedprioritering i NAV, og vi ser at denne gruppen er særlig berørt av korona-tiltakene. Sammen med helse og utdanning vil NAV fortsatt jobbe med tidlig og tett oppfølging for å øke overgangen til utdanning og arbeid for denne gruppen, fortsetter Stavnes.  

Ved utgangen av september 2020 var det 8.110 personer med nedsatt arbeidsevne i Nordland. Dette er 139 færre sammenlignet med september 2019, en nedgang på 1,7 prosent. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjør ved utgangen av september 5,5 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år. Ser vi på aldersgruppen under 30 år er det 6,0 prosent som er registrert med nedsatt arbeidsevne hos NAV.

-----------

Mottakere av arbeidsavklaringspenger, Nord-Helgeland, pr. september 2020

  Antall Andel
Nesna 50 4,7
Hemnes 113 4,3
Rana 611 3,8
Lurøy 27 2,5
Træna 15 5,5
Rødøy 18 2,5

Snittet i Nordland er 3,5 

----------

Definisjoner for hvem som tilhører gruppen med nedsatt arbeidsevne og hvem som kan motta arbeidsavklaringspenger:

Personer med nedsatt arbeidsevne

Begrepet «personer med nedsatt arbeidsevne» omfatter personer som på grunn av sykdom, skade eller andre hindringer har behov for ekstra oppfølging fra NAV for å få eller beholde arbeid. Bistandsbehovet fastsettes etter en arbeidsevnevurdering og vil omfatte arbeidsrettede tilbud og annen oppfølging som medisinsk behandling, rehabilitering, sosial trening/oppfølging og tilrettelegging.
 
Mange blir registrert med nedsatt arbeidsevne etter å ha brukt opp retten til sykepenger, eller fordi de fortsatt trenger tid til rehabilitering eller omskolering. Andre har vært lenge arbeidsledig, men på grunn av helsemessige utfordringer vurderes de å ha ekstra behov for oppfølging for å kunne komme i jobb. Personer som mottar sykepenger eller uføretrygd regnes ikke med i statistikken over personer med nedsatt arbeidsevne, med mindre de mottar arbeidsrettet oppfølging rettet mot personer med nedsatt arbeidsevne.
 
Arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger kan innvilges til personer som har fått arbeidsevnen nedsatt med minst femti prosent på grunn av sykdom. Det er et krav at det foreligger en gyldig diagnose i henhold til klassifiseringssystemene ICD 10 og ICPC 2. Det er også et vilkår at man enten er under aktiv behandling, deltar i et aktivt tiltak, eller at man selv etter at dette er prøvd fremdeles anses å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får oppfølging fra Arbeids- og velferdsetaten.

Tidligere (før 1.3.2010) mottok personer som var under medisinsk behandling rehabiliteringspenger, mens de som deltok i et arbeidsrettet tiltak mottok attføringspenger. Tidsbegrenset uførestønad kunne innvilges om man, til tross for medisinsk behandling og forsøk på attføring, ikke kunne komme i arbeid i overskuelig framtid, men at det var håp på lengre sikt. Minsteytelsen for arbeidsavklaringspenger er 2G (grunnbeløpet i folketrygden). Fra 1. mai 2019 utgjør dette 199 716 kr.

Regelverksendringer for AAP

1. januar 2018 ble regelverket for AAP strammet inn. Blant annet ble ordinær periode med AAP redusert fra 4 til 3 år, og det ble innført en 2-årsgrense på hvor lenge du kan få AAP utover ordinær stønadsperiode. 
 
Les mer på nav.no/aap2018