Vil felle rovdyr for å berge reindrift i krise

Skrevet av Ann Kristin Kjærnli
28.05.2020 13:49

Siv Mossleth og Senterpartiet har fremmet hasteforslag i Stortinget for å berge reindrifta gjennom den verste krisen på 50 år.

Siv Mossleth, stortingsrepresentant for Senterpariet, fremmet i dag forslag i Stortinget for å ta ut rovvilt for å berge samisk reindrift sammen med Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni og Sandra Borch. Dette er fordi reindrifta nå er i en spesielt vanskelig situasjon.

– Beitekrisen er den verste krisen i reinnæringen på over 50 år og den vil vare helt fram til sommeren. Tre ganger så mye snø som normalt, har gjort at rein både i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark ikke har hatt tilgang på nok mat, og det er slått fast beitekrise i mange distrikter. Samtidig har det pågått en rovviltkrise i næringa over flere år. Situasjonen er nå kritisk i mange kalvingsområder, hvor tapene til rovvilt er store, sier Senterpartiets Siv Mossleth. Hun var leder i rovviltnemda i Nordland, før hun ble valgt inn på Stortinget.

- ALVORLIG SITUASJON

- Situasjonen for dyrevelferden og reinnæringa er nå så alvorlig at jeg ba om hastebehandling i henhold til Stortingets forretningsordenens § 39c. Håpet er at presidentskapet ser alvoret i saken og innstiller på hastebehandling, sier hun.

Stortingets forretningsordenens paragraf 39c betyr at en sak legges ut til gjennomsyn for representantene i minst én dag og deretter føres opp på dagsordenen til behandling. Men det er ikke sikkert at Presidentskapet vil innstille på hastebehandling.

- Vil ikke presidentskapet hastebehandle, vil jeg kreve avstemming i Stortinget om at saken skal hastebehandling, sier Mossleth.

Under Stortingets behandling av Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen Dokument 3:13 (2018–2019) kom det fram at alle partiene på Stortinget, utenom Venstre, vil ha raskere uttak av rovvilt. Det samme flertallet viser til at Norge har internasjonale forpliktelser til å sikre de samiske beitenæringenes framtid, og at det for lengst er konstatert at norsk rovviltpolitikk truer dette målet, skriver Mossleth.

– Det skal legges like stor vekt på hensynet til velferden for beitedyr som på hensynet til en bærekraftig forvaltning av rovvilt når de ulike rovviltarter skal forvaltes. Det skal faktisk ikke være rovvilt som representerer et skadepotensial i kalvingsområder for tamrein, fastslår hun.

Her er hele forslaget:

[annonse]
Representantforslag fremmet av Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Heidi Greni og Sandra Borch om å ta ut rovvilt for å berge samisk reindrift i en spesielt vanskelig situasjon

Beitekrisen er den verste krisen i reinnæringen på over 50 år og den vil vare helt fram til sommeren. Tre ganger så mye snø som normalt, har gjort at rein både i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark ikke har hatt tilgang på nok mat, og det er slått fast beitekrise i mange distrikter. Samtidig har det pågått en rovviltkrise i næringa over flere år.

Eksempelvis har en vinter med stadig nye lag med is og snø har gjort at kriseberedskapsutvalget for reindrift i Nordland har slått fast at det er beitekrise i reinbeitedistriktene Balvatn (Fauske og Saltdal), Byrkjie/Børgefjell (Hattfjelldal og Grane), Ildgruben (Hemnes, Rana og Hattfjelldal), Røssåga/Toven (Hemnes), Saltfjellet (Rana, Saltdal, Beiarn, Bodø, Gildeskål og Meløy). Reineierne har vært nødt til å fôre reinen for å håndtere beitekrisen. Det gir mye ekstra arbeid under vanskelige forhold, samtidig som også reineiere ble påvirket av koronakrisen som førte til stengte barnehager, skoler, og andre restriksjoner.

Rovvilt utgjør en stor belastning for reinen, og gjennom flere år har kalvetapet i Nordland og Troms vært svært høyt, om lag 60% hvert eneste år. Rovvilt i et område med rein i år gir forstyrrelser som gjør at reinen bruker mer energi og trekker vekk fra fôringsplasser, eller de få områdene hvor det er tilgjengelige beiter. Dette fører til at en næring med store rovviltproblemer blir ekstra utsatt for rovviltets herjinger i år, fordi forstyrrelser kan være like dødelig som direkte tap til rovvilt. 

I Børgefjell sør i Nordland, i sørsamiske Byrkije reinbeitedistrikt, har antall døde tamrein mangedoblet seg mot i fjor. Pr 26. mai var 90 lemlestede og døde dyr funnet. De fleste er tatt av rovdyr. Men en reinkalv på noen kg forsvinner fort. Reindriftas erfaring er at jerv og bjørn bærer bort og gjemmer kadaver. I kalvingstiden er reinen mest sårbar og det er grunnen til at denne saken trenger hastebehandling. Eksempelvis ble det på et døgn i denne uken funnet 11 nye kadaver i Byrkije.

Reindriften erfarer at tap og skade av til ørn er kraftig økning.  Dette kommer på toppen av den krevende beitesituasjonen reinnæringa har i vinter. Miljødirektoratet vil likevel ikke gi tillatelse til uttak av rovvilt, selv om situasjonen er svært utfordrende og det er søkt om uttak av både bjørn og jerv i Byrkije, eksempelvis 22. april. Rovviltnemda har skrevet brev til til Miljødirektoratet 24. april, så det som skjer nå er en varslet katastrofe. Statens naturoppsyn (SNO) har bekreftet at spesielt jerven forsyner seg av reinen i Byrkije, men at det er dokumentert tap til annet rovvilt også.

Nyfødte reinsdyrkalver har ingen mulighet til å unnslippe en sulten bjørn. I følge et forskningsprosjekt som brukte GPS på både bjørn og reinsdyr ble det dokumentert at 40 prosent av reinsdyr-kalvene i Gällivare kommune i Norrbotten ble bjørnemat. I Byrkije er det mye uro i kalvingslandet og reinen ble jaget av bjørn og jerv på høgfjellet, hvor ørn herjer og tar reinkalver.

Det forventes at det legges like stor vekt på hensynet til velferden for beitedyr som på hensynet til en bærekraftig forvaltning av rovvilt når de ulike rovviltarter skal forvaltes. Stortingsforliket fra 2011 vedrørende norsk rovviltpolitikk slår dessuten fast at det ikke skal være rovvilt som representerer et skadepotensial i kalvingsområder for tamrein. Forslagsstillerne ber Stortingets representanter og regjeringen merke seg Stortingets behandling av Riksrevisjonens undersøkelse av rovviltforvaltningen Dokument 3:13 (2018–2019) som viser at alle partiene på Stortinget, utenom Venstre, vil ha raskere uttak av rovvilt. Det samme flertallet viser til at Norge har internasjonale forpliktelser til å sikre de samiske beitenæringenes framtid, og at det for lengst er konstatert at norsk rovviltpolitikk truer dette målet.

Debatt
Rana No oppfordrer leserne til saklig debatt!
Tenk over hva man skriver og vis hensyn. Kommentarfeltet overvåkes av våre moderatorer. Grove overtredelser av normal debattskikk kan straffes med utestengelse.