Foto: Roger Marthinsen

Vil gjenopprette industriteknologi

Skrevet av Roger Marthinsen
15.10.2020 10:31 - OPPDATERT 15.10.2020 11:04

Noen tilbud forsvinner, noen tilbud erstattes, og det foreslås også å opprette helt nye studietilbud: Her er utdanningsdirektørens forslag til endringer ved Polarsirkelen vgs.

Se forslaget for Polarsirkelen vgs. lenger ned

Utdanningsdirektør Nina Ellingsen Høiskar har i dag sendt ut sitt foreløpige forslag til endring i den framtidige tilbudsstrukturen i Nordland.

Det er tilbudsstrukturen for neste fireårs-periode som skal besluttes. For Polarsirkelen videregående skole foreslår Høiskar blant annet at Vg2 industriteknologi blir gjenopprettet fra skoleåret 2021-2022. Da dette ble lagt ned gjennom fylkestingets vedtak i desember 2017, vakte det sterke reaksjoner i næringslivet i Rana.

Utdanningsdirektør Nina Ellingsen Høiskar foreslår videre at enkelte studieprogram skal utgå men erstattes med andre og liknende studieprogram. Dette gjelder eksempelvis forslaget om at byggteknikk utgår skal erstattes med tømrer, og el-energi skal utgå og erstattes med el-energi og e-kom. 

Høiskar forslår også at enkelte studietilbud skal legges ned, samt å opprette noen nye. Blant annet foreslår utdanningsdirektøren å legge ned medier og kommunikasjon samt IKT-servicefag fra utdanningsprogrammet service og samferdsel. Som nytt tilbud foreslår man her informasjonsteknologi og medieproduksjon.

Også matfag foreslås avviklet, mens kjemiprosess utgår og erstattes med kjemiprosess og laboratoriefag. 

Her er utdanningsdirektøren Nina Ellingsen Høiskars forslag til endringsvedtak for Polarsirkelen videregående skole, for neste fire-års periode:

  • Vg2 byggteknikk utgår og erstattes med Vg2 tømrer fra skoleåret 2021-2022
  • Vg2 klima, energi og miljøteknikk utgår og erstattes med Vg2 rør fra skoleåret 2021-2022.
  • Vg2 el-energi utgår og erstattes med Vg2 el-energi og e-kom fra skoleåret 2021-2022.
  • Vg1 informasjonsteknologi og medieproduksjon opprettes fra 2021-2022.
  • Vg1 medier og kommunikasjon legges ned fra 2021-2022, med påfølgende nedlegging av Vg2 og Vg3 medier og kommunikasjon i henholdsvis 2022-2023 og 2023-2024.
  • Vg2 IKT-servicefag fra utdanningsprogrammet service og samferdsel utgår fra skoleåret 2021-2022 og erstattes av Vg2 informasjonsteknologi under utdanningsprogrammet informasjonsteknologi og medieproduksjon fra skoleåret 2022-2023.
  • Vg2 matfag utgår fra skoleåret 2021-2022, som følge av at tilbudet ikke videreføres i ny struktur.
  • Vg2 kjemiprosess utgår og erstattes med Vg2 kjemiprosess og laboratoriefag fra 2021-2022.
  • Vg2 industriteknologi opprettes fra skoleåret 2021-2022.
Nå vil direktøren ha innspill på forslaget, før saken ferdigstilles for politisk behandling i fylkesråd og fylkesting.

– Jeg må presisere at det forslaget  vi nå går ut med, er et foreløpig forslag basert på et administrativt arbeid i avdeling for utdanning og kompetanse samt en relativt omfattende aktivitet med innspillsmøter i hele fylket i løpet av september måned. Vi har gjennomført innspillsmøter med både regionråd og med representanter for nærings- og arbeidsliv og videregående skoler, sier Høiskar.

[annonse]
Læreplassgarantien i Nordland er også et viktig tiltak i sammenheng med den framtidige tilbudsstrukturen. Den utvikles nå for å sikre at alle som er kvalifisert kan få en læreplass.  

Totalt, for alle de videregående skolene, medfører de foreslåtte endringer en nedgang i tilbud på ca. 2,4 prosent sammenlignet med dagens struktur.

Høiskar påpeker at det er et behov for å regionalisere utdanningstilbudene innen videregående opplæring. Dette har blant annet sammenheng med de vedtatte økonomiske rammene for kommende fireårsperiode, der det er lagt til grunn en innsparing på nærmere 150 mill. kroner for utdanningssektoren.

– I tillegg er det en relativt stor elevtallsnedgang med 1250 færre elever siden 2012 og fram til i dag. Nordland er et stort yrkesfagsfylket, men har samtidig behov for flere studieforberedte ungdommer, påpeker Nina Ellingsen Høiskar. 

I tillegg til innføring av fagfornyelsen med nye læreplaner i alle fag, er det også gjort endringer nasjonalt i tilbudsstrukturen. Fra høst 2020 er det innført en ny struktur innen yrkesfaglige utdanningsprogram. Nytt Vg1-nivå er innført fra og med inneværende skoleår, og implementeringen av ny yrkesfagstruktur på Vg2-nivå skjer fra og med skoleåret 2021-2022.

Dette betyr at mange av endringene som foreslås, kommer som en følge av at noen Vg2-tilbud utgår og ikke videreføres i ny struktur. Andre Vg2-tilbud endrer navn eller bytter utdanningsprogram, noe som betyr at en del nåværende tilbud erstattes av et eller flere nye Vg2-tilbud fra og med høsten 2021. En stor del av de foreslåtte endringer er knyttet til et slikt «innbytte». Videre er også en del av innspillene som er kommet i forbindelse med innspillsmøtene i september, innarbeidet i forslaget.

Endelig forslag skal fremmes av fylkesrådet, og skal behandles av fylkestinget i desember. Den nye tilbudsstrukturen skal gjelde for den kommende fireårsperioden.

Fristen for å komme med innspill er 28. oktober 2020. Følgende er invitert til å gi innspill til det foreløpige forslaget: De videregående skolene, Elevorganisasjonen, Ungdommenes fylkesråd, Yrkesopplæringsnemnda, regionrådene, opplæringskontorene, Fylkesmannen, fylkestillitsvalgte for Utdanning og kompetanse, samt NHO Nordland og KS Nordland.

----------

LES OGSÅ: