Fra en markering mot vindkraft på Sjonfjellet Ann Kristin Kjærnli

"Vindturbiner hører ikke hjemme i norsk fauna"

Skrevet av Nei til vindkraftverk på Sjonfjellet
27.09.2019 11:00 - OPPDATERT 27.09.2019 14:42

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land - uttalelse fra Nei til vindkraftverk på Sjonfjellet.

Viser til forslag om nasjonal ramme for vindkraft på land, med høringsfrist 1. oktober. 

Denne uttalelsen er fra Nei til vindkraftverk på Sjonfjellet, ei aksjonsgruppe på 2700+ medlemmer, som forsøker å bevare den urørte naturen på Sjonfjellet.
 
Nei til vindkraftverk på Sjonfjellet er sterkt imot forslaget til nasjonal ramme. Vindkraft har store negative konsekvenser for naturen, for dyr, og for mennesker.

Vindkraft største trussel mot naturen

FNs naturpanels siste rapport dokumenterer at tap av leveområder er den viktigste årsaken til at opp mot en million arter er utrydningstruet. Veier og energianlegg er den største trusselen mot urørt natur, ifølge Miljødirektoratet.

Til nå ikke har sett noen tall som viser hele klimaregnskapet vs effekten av vindindustri. Og da må hele prosessen ifm vindturbiner, fra vugge til grav tas med i regnskapet.

Minimalt med fortjeneste og arbeidsplasser til kommunene

Vindkraft genererer store summer til investorene, mens kommunene blir sittende med oppryddingsregnskapet. Vindkraft skaper minimalt med arbeidsplasser til kommunene. Vi i Nordland ønsker ikke å være en ren råvare-eksportør, men ha en landsdel der det er liv laga.
 
Vindkraft produserer lite og ustabil energi
 
Vi har allerede et stort kraftoverskudd i Nordland, og bidrar allerede til eksportering av billig miljøvennlig kraft til utlandet. Helgeland er blant de mest utbygde områdene mtp. kraft, og vi produserer det dagens ledningsnett kan tåle. 

Oppgradering av vannkraft kan gi like mye kraft som all vindkraftutbygginga i Norge, ifølge studie fra NTNU. Vi vil oppfordre til å lette skatten påført vannkraftproduksjon, for slik å kunne oppmuntre til fornying av vannkraftanlegg. 

[annonse]
Det er også mulig å satse mer på jordvarmeteknologi for slik å minske behovet for utvidelse av strømproduksjon

Nasjonale turistveier truet av vindkraft

De atten nasjonale turistvegene er vegstrekninger gjennom landskap med unike naturkvaliteter. Her skal vegfarne turister få oppfylt sine høge forventinger om å få oppleve det ekte og opprinnelige både underveis og fra tilrettelagte stopp. Vindkraftanlegg vil påvirke verdien og troverdigheten av hele attraksjonen Nasjonale turistveger på en uheldig måte. Disse veiene kan miste sin status som nasjonale turistveier pga. vindkraftutbygging.

Hvis vindkraftverkene vil ødelegge for satsingen på turisme, med utsiktsplassene som skal bygges, da er det tid for å tenke en gang til. Vekk med vindturbiner, og sats på turistene, det tror vil være en mer bærekraftig næring på lang sikt.

Sør-Samisk kultur

Norge har skrevet under på FNs ILO konvensjon 169. Dermed er vi lovpålagt å gi fortrinnrett for urbefolkninger i bruk av land og vann for å kunne opprettholde sin tradisjonelle kultur, næring og sitt språk. 

Vi har reindriftsnæring som vil bli direkte skadelidende

Det er essensielt å ta vare på den Sør-Samiske kulturen i Nordland, og nasjonal ramme berører 60 prosent av den sørsamiske reindrifta. Reduksjon av dagens beiteområder er en direkte trussel mot den sørsamiske reindrifta sin eksistens, og dermed eksistensen til den sørsamiske kulturen.

Helseplager – vindkraftindustrien truer drikkevannskilder

Helseplager for de som bor i nærheten er omdiskutert, men det forsket i dag på infralyd, lysblink og solskygge. Det vil med andre ord si at inntil man har nok forskning på bordet kan man ikke bagatellisere problemet. 

Kostnadene for samfunnet er i så henseende uviss og foreløpig bør man avstå fra å ta risikoen.

Allemannsretten

Allemannsretten blir forringet og for store grupper som i dag bruker naturen til rekreasjon blir de nå henvist til andre områder når vindturbinindustrien får bygge ut fjellet. 

Kommunens arealer på fjellet vil bli underlagt NVE og Energiloven ved en eventuell utbygging og arealplanlegging er dermed utenfor kommunens kontroll. De spesielle utfordringer i Nord Natur i polare strøk bruker mye lengre tid på å reparere seg enn i varmere klima.

Kalkgrunn vil gi vindkraftutbygging på Helgeland ei utfordring, og bidrar til å true drikkevannet vårt.

Vindturbinene vil oppleve en mer værutsatt natur med sterk vind, mye temperaturskift, og det vi virkelig gruer oss til: Iskast.

Vindturbiner hører ikke hjemme i norsk fauna, derfor sier vi:

NEI TIL NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.